Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэг

2 сар
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэг

Газрын тос, уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс сайн дурын үндсэн дээр аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн мэдээлэл: 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар