Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэг

1 жил
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэг

Газрын тос, уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс сайн дурын үндсэн дээр аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн мэдээлэл: