Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр 2020-2024

Аймгийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр: