Нээлттэй аймаг

Дорнод аймаг "Нээлттэй Дорнод аймаг" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна

2 сар
Хэрлэн сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт шинэ суурьшлын бүс байгуулж байна. Ажлын байрны судалгааг тогтмол шинэчлэн олон нийтэд нээлттэй танилцуулна. #Хөдөөгийн сэргэлт чуулган