Нэгдсэн сангийн тухай

1 жил
Нэгдсэн сангийн тухай

Тус хэлтэст доорх сангуудад баяжилтыг тогтмол хийж үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

  • Гарын мөрийн нэгдсэн сан
  • Галт зэвсгийн сан
  • Генетик мэдээллийн нэгдсэн сан

Гарын мөрийн Адис-папилон салбар станцад сэжигтэн, ялтан, эрүүлжүүлэгдсэн болон гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдаж буй иргэдийн гарын дардсыг санд оруулна.

Галт зэвсгийн санд иргэдийн галт зэвсгээр буудлага хийж сумны хошуу хонгиог авч баяжилт хийдэг.

Генетик мэдээллийн нэгдсэн санд хэргийн газрын үзлэгээр олдсон биологийн ул мөр, ялтан, сэжигтэн нараас биологийн дээжийг оруулна.