Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/266 дугаар захирамж "Хүлэмж төсөлд хамрагдах иргэн хуулийн этгээдэд тавих ерөнхий шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай"

2 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/266 дугаар захирамж "Хүлэмж төсөлд хамрагдах иргэн хуулийн этгээдэд тавих ерөнхий шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар