Төрийн албаны тусгай шалгалт зарлагдлаа

4 жил
Төрийн албаны тусгай шалгалт зарлагдлаа
 1. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Усны нөөц ашиглалт, хамгаалалт, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

 2. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 3. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 4. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Матад сумын мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч,

 5. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар сумын мал эмнэлгийн тасгийн Улсын байцаагч,

 6. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баяндун сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 7. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтүмэн сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 8. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Булган сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 9. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Дашбалбар сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 10. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Гурванзагал сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 11. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Халхгол сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 12. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хөлөнбуйр сумын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 13. Дорнод аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Чулуунхороот сумдын мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч,

 14. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Баян-Уул сумын байцаагч,

 15. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сэргэлэн сумын байцаагч,

 16. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Халхгол сумын байцаагч,

 17. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хөлөнбуйр сумын байцаагч,

 18. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дотоод аудитор-санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч,

 19. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Матад сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 20. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Дашбалбар сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,

 21. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Чулуунхороот сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.