“Хүмүүнлэгийн дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 4300 орчим хүнд хүрч ажиллаад байна

5 сар
“Хүмүүнлэгийн дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 4300 орчим хүнд хүрч ажиллаад байна
Аймгийн Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Иргэдийн аюулгүй байдал, амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн халамж,
дэмжлэгийг зохион байгуулахад иргэд, олон нийтийн тэгш оролцоо идэвхийг өрнүүлэх, хүүхэд залуучуудад хүнлэг энэрэнгүй ёс, зарчмыг сурталчлан дэлгэрүүлж, амьдрах ухаанд сургахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Хүмүүнлэгийн дэд хөтөлбөр”-ийг 3 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байгаа юм.
 
Хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн Улаанзагалмайн хорооноос Байгууллагын хөгжил, Гамшиг, Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний чиглэлээр 5 зорилт бүхий 11 нэр төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
 
Энэ хугацаанд 4300 орчим хүнд хүрч ажиллав.