АВЛАГЫН ТАЙЛАН

АВЛАГЫН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он НИЙТ ДҮН 254,200.8 78,621.4 53,990.6 278,831.6 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 6,140.0 9,285.3 8,340.9 7,084.4 Төлбөртэй үйлчилгээний авлага – – – – Зээлийн хүүгийн авлага 208,169.2 5,602.5 16,063.1 197,708.7… Read More

Өглөгийн тайлан /сумдаар/

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН (СУМДААР) (мянган төгрөг) Код Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он 1 НИЙТ ДҮН 78,382.9 952,109.9 1,003,981.5 26,511.3 2 Баяндун 3.2 3,819.7 3,822.9 – 3 Баянтүмэн 24.8 2,056.4 24,800.0 2,056.4 4 Эргэн төлөгдөх зээл 2,056.5 2,056.5… Read More

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР (мянган төгрөг) Үзүүлэлт ДҮН 1 НИЙТ ДҮН 295,391.06 2 Баяндун 16,950.78 3 Баянтүмэн 38,620.69 4 Баян-Уул 10,630.57 5 Булган 6,976.36 6 Гурванзагал 12,801.29 7 Дашбалбар 13,581.82 8 Матад 7,368.01 9 Халхгол 11,724.92 10 Хөлөнбуйр 18,378.19 11… Read More

Өглөгийн тайлан

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он НИЙТ ДҮН 78,382.9 952,109.9 1,003,981.5 26,511.3 Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн тооцоо – – – – Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон тооцоо – – – – Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны… Read More

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) БАРАА МАТЕРИАЛ Үзүүлэлт Тусгай зориулалтын материал Бичиг хэргийн материал Аж ахуйн материал Сэлбэг хэрэгсэл Түлш, шатах тослох материал Барилгын засварын материал Хүнсний материал Баглаа боодол Бусад хангамжийн материал Мал амьтад Нөөцийн бараа ДҮН НИЙТ ДҮН… Read More

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Үзүүлэлт БИЕТ ХӨРӨНГӨ БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ ДҮН Барилга байгууламж, орон сууц Тээврийн хэрэгсэл Машин тоног төхөөрөмж Тавилга эд хогшил Зам, гүүрийн байгууламж Батлан хамгаалахын тоног төхөөрөмж Түүх соёлын дурсгалт зүйл Дуусаагүй барилга байгууламж Бусад үндсэн… Read More

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР (мянган төгрөг) Төрийн сан Төсөвт байгууллага Төсөл/Сангууд Нийт дүн Аймаг/Сум Эх.Дт Эц.Дт Эх.Дт Эц.Дт Эх.Дт Эц.Дт Эх.Дт Эц.Дт Баян-Уул 404.1 6,641.6 60.7 296.0 464.8 6,937.6 Баяндун 6,841.6 10,649.3 419.1 116.4 7,260.7 10,765.7 Баянтүмэн 9,293.6 4,821.5 4,000.4… Read More

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР (мянган төгрөг) Үзүүлэлт БИЕТ ХӨРӨНГӨ БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ НИЙТ ХӨРӨНГӨ НИЙТ ДҮН 11,852,507.4 142,576.6 11,995,084.1 1 Баяндун 688,985.4 620.0 689,605.4 2 Баянтүмэн 528,283.5 644.5 528,928.0 3 Булган 382,263.8 701.0 382,964.8 4 Гурванзагал 264,359.5 – 264,359.5 5… Read More

Дорнод аймгийн 2009 оны жилийн эцсийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл

Дорнод аймгийн 2009 оны жилийн эцсийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл (мянган төгрөг) ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ өөрчлөлт хувь НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 4,277,061.4 4,582,264.0 305,202.6 107.1 УРСГАЛ ОРЛОГО 4,277,061.4 4,582,264.0 305,202.6 107.1 1. ТАТвАРЫН ОРЛОГО 3,868,424.6 4,118,330.6… Read More

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын 2009 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн тодруулга

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн  нэгтгэсэн тайланд  9 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 100 төсөвт  байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нэгтгэгдсэн. Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийн орлогын гүйцэтгэл 232.7 сая төгрөг болж төлөвлөгөө 33.4 хувиар буюу 58.3… Read More