Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн Хөлөнбуйр сумын төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, ирэх оны төсөв төлөвлөгөөнд тусгуулах саналыг авч ажиллаж байна.

2 долоо хоног

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар-н зураг.