УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт

Биет хөрөнгө

Биет бус хөрөнгө

ДҮН

НИЙТ ДҮН

66,005,177.67

30,546.71

66,035,724.38

Тэргүүн шадар сайд

134,632.76

715.00

135,347.76

Стандарт хэмжил зүйн төв

73,516.62

73,516.62

Улсын Бүртгэлийн хэлтэс

61,116.14

715.00

61,831.14

Монгол Улсын Шадар сайд

1,999,394.51

1,450.00

2,000,844.51

Онцгой байдлын хэлтэс

1,301,300.29

550.00

1,301,850.29

Хүүхдийн байгууллага

386,318.93

386,318.93

Мэргэжлийн хяналтын алба

241,053.98

241,053.98

Зүүн бүсийн зөвлөл

2,330.30

2,330.30

Улсын Нөөцийн салбар

68,391.00

900.00

69,291.00

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

2,324,995.64

550.00

2,325,545.64

Цагдаагийн хэлтэс

2,324,995.64

550.00

2,325,545.64

Байгаль орчны сайд

507,371.99

507,371.99

УЦУОШТөв

470,398.79

470,398.79

Байгаль орчны алба

36,973.21

36,973.21

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд

43,598,338.89

22,170.29

43,620,509.18

Цэцэрлэг

7,294,053.65

1,757.86

7,295,811.52

Ерөнхий боловсролын сургууль

24,868,386.55

16,280.42

24,884,666.98

МСҮТөв

1,724,657.53

2,550.00

1,727,207.53

ШСТТСургууль

4,210,264.38

580.00

4,210,844.38

Боловсрол соёлын газар

130,813.08

790.00

131,603.08

Орон нутгийн музей

1,330,265.97

1,330,265.97

Орон нутгийн номын сан

505,479.77

505,479.77

Хөгжимт драмын театр

124,095.49

124,095.49

Соёлын төв

3,410,322.47

212.00

3,410,534.47

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд

431,526.42

431,526.42

Хөдөлмөр халамжийн хэлтэс

427,045.23

427,045.23

Ахмадын хороо

4,481.19

4,481.19

Эрүүл мэндийн сайд

16,647,524.66

5,211.42

16,652,736.08

Нэгдсэн эмнэлэг

11,102,301.08

11,102,301.08

Сумын хүн эмнэлэг

4,502,115.75

5,211.42

4,507,327.17

Эрүүл мэндийн газар

986,142.64

986,142.64

Уламжлалт эмнэлэг

21,955.03

21,955.03

Биеийн тамир, спортын хороо

35,010.17

35,010.17

Үндэсний статистикийн газар

32,063.13

450.00

32,513.13

Статистикийн хэлтэс

32,063.13

450.00

32,513.13

Хүнс хөдөө аж ахуйн яам

329,329.66

329,329.66

Хөдөө аж ахуйн газар

329,329.66

329,329.66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *