АВЛАГЫН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Дансны нэр, төрөл

Өмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

НИЙТ ДҮН

254,200.8

78,621.4

53,990.6

278,831.6

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

6,140.0

9,285.3

8,340.9

7,084.4

Төлбөртэй үйлчилгээний авлага

Зээлийн хүүгийн авлага

208,169.2

5,602.5

16,063.1

197,708.7

Хувь хүмүүсээс авах авлага

7,690.2

19,118.7

17,220.0

9,588.9

Гэрэл цахилгааны авлага

104.9

5,789.4

4,522.2

1,372.1

Түлш халаалтын авлага

Дотоод албан томилолтын авлага

Хоолны авлага

Эмийн авлага

Урсгал засварын авлага

Байрны засварын авлага

Бусад байгууллагаас авлага

2,096.4

8,825.6

7,844.5

3,077.5

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжид олгосон зээл

30,000.0

30,000.0

60,000.0

Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага

508,401.5

157,242.8

107,981.2

557,663.1

· Орон нутгийн төсвийн авлага оны эхнээс 5.4 сая төгрөгөөр буюу 2.1 хувиар буурсан боловч аж ахуйн нэгж, иргэдэд жижиг дунд үлдвэр хөгжүүлэх зорилгоор урт хугацаатай 30.0 сая төгрөгийн зээлийг олгосноос болж авлага нэмэгдсэн

·         Авлагын үлдэгдэлд урт хугацаатай эргэн төлөгдөх зээл 129.8 сая төгрөг Зоос банкинд 2008, 2009 онуудад Жижиг дунд үйлдвэр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор олгосон 60.0 сая төгрөг, Хадлан тэжээлийн нөөц бэлтгэх зориулалтаар олгосон 23.3 сая төгрөгийг авлагад тусгасан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *