2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 755795 хээлтэгч мал тоологдсон.

2017 онд нийт хээлтэгчийн малын 83 хувь нь төллөж 628728 толгой төл мал хүлээж авахаар төлөвлөсөн.

Үүнд: ботго 794, унага 50764, тугал 50975, хурга 336325, ишиг 189961 байна.

Мал төллөлт: 2017 оны 06 дугаар сарын эхний 10 хоногийн байдлаар нийт хээлтэгчийн 79.7 хувь буюу 602376 толгой мал төллөөд байна.

Үүнд:   Ингэ – 903

гүү – 42372

үнээ – 46117

эм хонь – 326480

эм ямаа – 186500 төллөөд байна.

Гарсан төл: Нийт 602376 толгой эх мал төллөж 605741 толгой төл мал хүлээн аваад байна .

Үүнд:    Ботго – 903

Унага – 42376

Тугал – 46117

Хурга – 328400

Ишиг – 187945 байна.

Төл бойжилт 99.0 хувьтай байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *