ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

– ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ

– СУМДААР 

– ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

НИЙТ ӨР АВЛАГА

ӨР АВЛАГА/БАЙГУУЛЛАГААР/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *