Монгол, Канад 2 улсын Засгийн газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд аймгийн ЗДТГ, Merit төсөлтэй хамтран “Монгол улс Институцийн өөрчлөлт хийх замаар эрдэс баялагийн менежментийг сайжруулах нь” /MERIT/ төслийг 2016-2022 онуудад Дорнод аймагт хэрэгжүүлж байгаа юм.

Төслийн хүрээнд төрийн захиргааны албан хаагчдад “Дорнод аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангах” сэдэвт төлөвлөлтийн сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, хэлтсийн удирдага, мэргэжилтэнгүүд хамрагдсан юм.

IMG_0058 IMG_0037 IMG_0055 IMG_0038 IMG_0040 IMG_0043

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *