Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Дорнод  аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.
Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Тус аймгийн Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал, зэрэглэл дотор төрийн жинхэнэ  албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.
Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 03 тоот өрөөнд 2017 оны 05 дугаар сарын 3-12-ны  өдрүүдэд  08.00-17.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА
Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна
Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ
1.    Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
2.    Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
3.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
4.    Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт
5.    Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт
6.    “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь
7.     Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт
Жич:   “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
Дөрөв.МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
Тус аймаг дахь Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7058-3437 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДОРНОД
АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Д/Д Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай чадвар
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Баян-дун сумын Засаг даргын Тамгын газар Засаг даргын Тамгын газар Мэргэжилтэн Байгаль орчин хяналтын улсын байцаагч ТЗ-6 1 Дээд Байгаль орчин, ус судлал, усны хими Байгаль орчны чиглэлээр мэргэшсэн Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан Зохион байгуулах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах  Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих
2 Мэргэжлийн хяналтын газар Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Улсын байцаагч Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт ТЗ-6 1 Дээд Эрүүл ахуйч, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч Мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан Зохион байгуулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай Орос, англи хэлний мэдлэгтэй, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих
3 Мэргэжлийн хяналтын газар Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Улсын байцаагч Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч ТЗ-6 1 Дээд Цөмийн физикч, цөмийн технологич, биофизикч, химич хими технологич Мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан Зохион байгуулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай Орос, англи хэлний мэдлэгтэй, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих
4 Мэргэжлийн хяналтын газар Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Улсын байцаагч Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч ТЗ-6 1 Дээд Малын их эмч Мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан Зохион байгуулах чадвартай, программ компьютерийн хэрэглээний дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай Орос, англи хэлний мэдлэгтэй, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих
5 Боловсрол соёл урлагийн газар Захиргаа удирдлагын алба Мэргэжилтэн Сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсрол, соёл урлагийн мэдээллийн  сан бүрдүүлэх, статистик мэдээлэл нэгтгэх ТЗ-5 1 Дээд Мэдээллийн технологи, компьютерийн программ хангамж Мэдээллийн сангийн чиглэлээр задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, харьцуулах арга зүй эзэмшсэн, боловсрол судлал Сургалтын менежер, статистик мэдээллийн 3-ээс доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээлч Дүгнэлт хийх, шийдвэр гаргах, байгууллагын хэтийн төлөвлөлийн онол арга зүй эзэмшсэн, үйл ажиллагааны тайлан мэдээг  гаргаж дүн шинжилгээ хийх чадвартай
6 Боловсрол соёл урлагийн газар Захиргаа удирдлагын алба Мэргэжилтэн Дизайн, техн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтан ТЗ-5 1 Дээд Дизайн, технологийн Сургалтын технологи судалгааны арга зүйг эзэмшсэн Боловсролын байгууллагад 5-аас доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээлч Компьютерийн хэрэглээний дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай
7 Эрүүл мэндийн газар Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс Мэргэжилтэн Уламжлалт ангаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Дээд Хүний их эмч Уламжлалт ангаах ухаан Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах
8 Эрүүл мэндийн газар Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс Мэргэжилтэн Эх барих эмэгтэйчүүд, нярайн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Дээд Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч Эрүүл мэндийг хамгаалах, хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлэх Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах
9 Эрүүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцах ТЗ-5 1 Дээд Хүний их эмч Хүний их эмч Мэргэжилээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах
10 Эрүүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн Сэтгэцийн эрүүл мэнд, донтох, эмгэг, осол гэмтэл, тандалт хариуцах ТЗ-5 1 Дээд Хүний их эмч Хүний их эмч Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах
11 Эрүүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн БЗДХ-ын тандалт, сэргийлэлт хариуцах ТЗ-5 1 Дээд Хүний их эмч Хүний их эмч Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах
12 Эрүүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал хариуцах ТЗ-5 1 Дээд Хүний их эмч, хүнсний технологич Хүнсний технологич Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах
13 Эрүл мэндийн газар Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс Мэргэжилтэн Дархлаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Дээд Их эмч, сувилахуй Дархлаажуулалт, Вакцины хүйтэн хэлхээгээр мэргэшсэн Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Д/Д Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай чадвар
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  Дашбалбар, Сэргэлэн
сумын ЗДТГазар
Мал эмнэлэг үржлийн тасаг Мэргэжилтэн Бэлчээрийн менежмент, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ ТЗ-3 2 Дээд ХАА-н эдийн засагч,Инженер, МАА-н менежер,  Мал зүй,  аж ахуйн болон усны инженер Мал зүйч, Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх
2 Гурванзагал сумны ЗДТГазар Засаг даргын Тамгын газар Газрын даамал Газрын харилцааг зохицуулах ТЗ-3 1 Дээд Газрын кадастр, газар зохион байгуулагч, геодезийн инженер Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан Багаар ажиллах, баримт бичиг боловсруулах Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах
3 Баян-Уул сумын ЗДТГазар Засаг даргын Тамгын газар Мэргэжилтэн Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 1 Дээд Нийгмийн ажилтан, социологич Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх Багаар ажиллах, баримт бичиг боловсруулах,
4 Гурванзагал сумын ЗДТГазар Засаг даргын Тамгын газар Мэргэжилтэн Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, удмын санг хамгаалах ТЗ-3 1 Дээд Мал зүйч Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *