ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

– ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

– СУМДААР

– ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *