ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

– ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ

– СУМДААР

– ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВЙИН БАЙГУУЛЛАГУУДЫ ӨР АВЛАГА 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *