ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

– ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

– СУМДААР 

– ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *