• 2016/08

  Аймгийн хэмжээнд ан амьтны тооллого, ерөнхий ба нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт хийх, агнуурын бүс нутаг тогтоох

  Зарласан: 2016-06-17

  Нээлт: 2016-06-13 | 11:00

  11 хоног үлдсэн.

 • Цахим-2016.05.02.44

  Цэцэрлэгийн шинэ барилгын дэд бүтэц татах /Хэрлэн сум, 4-р баг/

  Зарласан: 2016-05-24

  Нээлт: 2016-06-24 | 10:00

  22 хоног үлдсэн.

 • НАА-01/2016

  Автокраны хөдөлгүүрт их засвар хийх

  Зарласан: 2016-05-23

  Нээлт: 2016-06-06 | 10:30

  4 хоног үлдсэн.

 • ОНХС-I.25/2016

  “Сургуулийн бүс”, “Цэцэрлэгийн бүс” төсөл хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум/

  Зарласан: 2016-05-18

  Нээлт: 2016-06-20 | 10:00

  18 хоног үлдсэн.

 • ОНХС-I.28/2016

  “Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн гудамж”-аас “Хийморийн овоо” хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлыг үргэлжлүүлэх /Хэрлэн сум, 4-р баг/”

  Зарласан: 2016-05-17

  Нээлт: 2016-06-17 | 10:00

  15 хоног үлдсэн.

 • Цахим-20160500035

  Сургуулийн барилгын засвар /Дорнод, Баянтүмэн сум/

  Зарласан: 2016-05-04

  Нээлт: 2016-06-03 | 10:00

  1 хоног үлдсэн.

 • ОНХС-II.4/2016

  Илч хорооллын гудамжны тохижилт /Хэрлэн сум, 1-р баг/

  Зарласан: 2016-05-04

  Нээлт: 2016-06-07 | 10:00

  5 хоног үлдсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *