ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ

СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

          Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

          Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2016 оны  05 дугаар сарын  23, 24-ний  өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ.

          Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар  комисс  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2016 оны 05  дугаар  сарын 25-ны  өдрийн 16.00 цагт өгнө.

          Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 6 000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

1.     Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.     Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.

3.     Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

4.     Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.     “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.

6.     Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.     Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

        Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

          2016  оны  05  дугаар  сарын 26-ны өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 

1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт

 

2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

          Шалгалт  авах газар, хуваарийг  бүртгүүлсэн иргэдийн  тооноос  хамааруулан  2016 оны 05  дугаар  сарын 25-ны  өдрийн  16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээр мэдээлнэ.

          Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх  иргэд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын  7058-3437  дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

ДОРНОД  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Д/Д Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр Нэгжийн нэр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол мэргэжил мэргэшил туршлага Ур чадвар Тусгай чадвар
1 Халхгол сумЗДТГ МЭҮ-ийн тасаг Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл хариуцсан  мэргэжилтэн Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, удмын санг хамгаалах ТЗ-3

1

Дээд, бакалавр Малын их эмч, мал зүйч Иргэдтэй зөв боловсон харилцах, багаар ажиллах, чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хөдөө орон нутагт тогтвортой ажиллах.
2 Халхгол сум Цогтсүмбэр баг Багийн зохион байгуулагч Багийн мэдээлэл сурталчилгаа, дотоод ажил хариуцсан ажилтан ТЗ-1

1

дээд, бакалавр Гадаад харилцаа,нийгмийн ажилтан.бусад. Иргэдтэй зөв боловсон харилцах, багаар ажиллах, чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хөдөө орон нутагт тогтвортой ажиллах.
3 Халхгол сумын ЗДТГ ЗДТГ Газрын даамал Газрын тухай багц хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ТЗ-3

1

Дээд , бакалавр Газар зохион байгуулалт эсэхүл газрын кадастрын инженер Багаар ажиллах, чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хөдөө орон нутагт тогтвортой ажиллах.
4

Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газар

МЭҮ-ийн тасаг

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан  мэргэжилтэн Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, удмын санг хамгаалах ТЗ-3    1 Дээд бакалавр Мал зүйч Багаар ажиллах, тайлан мэдээ боловсруулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Тухайн орон нутагт тогтвор суурьшилтай  ажиллах
5

Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газар

МЭҮ-ийн тасаг

Малын эрүүл ээнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Малын эрүүл мэнд, хүнсний эрүүл аюулгүй байдалд хяналт тавих ТЗ-3    1 Дээд бакалавр Малын их эмч Багаар ажиллах, тайлан мэдээ боловсруулах, харилцааны соёлтой, асуудал шийдвэрлэх  чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Тухайн орон нутагт тогтвор суурьшилтай  ажиллах
6

Матад сумын ЗДТГ

Байгаль орчны тасаг

Байгаль хамгаалагч Байгаль хамгаалах ТЗ-2 1 Дээд Экологич, байгаль хамгаалагч Багаар ажиллах, тайлан мэдээ боловсруулах, харилцааны соёлтой, асуудал шийдвэрлэх  чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Хөдөө ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *