ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР  …
[Дэлгэрэнгүй...]

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ MЭДЭЭ OРЛОГО ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГА НИЙТ  …
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР said - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ/АЙМАГ НИЙТ,АЙМАГ, СУМ, СУМЫН ОРЛОГО ТУС БҮРДЭЭ/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГА НИЙТ /АЙМАГ//ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР/…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР - СУМДААР…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ НИЙТ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГА НИЙТ…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТЄСВИЙН ГЇЙЦЭТГЭЛИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ OРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМГИЙН ТӨВ, СУМД/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР - СУМДААР ОРОН НУТГИЙН ӨР АВЛАГА  …
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ OРОН НУТГИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ, АЙМГИЙН ОРЛОГО, СУМДЫН ОРЛОГО/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР СУМДААР ОРОН НУТГИЙН НИЙТ ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

2016 03.08 20:46

 …
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 212