ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2015 12 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН  ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМАГ, СУМД/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР – СУМДААР  ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /НИЙТ/ ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ НИЙТ /БАЙГУУЛЛАГААР/… Read More

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 11 сарын мэдээлэл

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /НИЙТ/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – СУМДААР – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ОРОН НУТГИЙН НИЙТ ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ Тайлбар: Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг Дорнод аймгийн… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ, СУМ, АЙМАГ НИЙТ/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – СУМДААР  – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ  

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН OРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – СУМДААР – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР – OРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 11 ДУГААР ХАВСРАЛТ/ ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ТАВАН САЯ… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ OРОН НУТГИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР OРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ – СУМДААР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ТАВАН САЯ ТӨГРӨГНӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – СУМДААР said – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР -ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ӨР АВЛАГА /НИЙТ ӨР АВЛАГА, ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧААР, БАЙГУУЛЛАГА… Read More

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 6 сарын мэдээ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ  ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР СУМДААР  ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ/Хураангуй/ ТАВАН САЯ ТӨГРӨГНӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ –  ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – СУМДААР said – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ТАВАН САЯ ТӨГРӨГНӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 4 -Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР – СУМДААР – ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу/ ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ТАВАН… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЛААРХ БИЧМЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР СУМДААР said ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /Шилэн дансны журмын маягтын дагуу/ АЙМГИЙН НИЙТ ӨР… Read More