Тодотгосон төсвийн хуваарь
2015 оны Тодотгосон төсөв

2015 ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ…
[Дэлгэрэнгүй...]

2015 оны батлагдсан төсөв

Аймгийн ИТХ тогтоол 2014 оны 07 тогтоол/2015 оны төсөв батлах тухай/…
[Дэлгэрэнгүй...]