Category Archives: 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГЙЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ӨР, АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2014 ОНЫ 4-Р САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- АЙМГИЙН ТӨСӨВТ

- СУМДЫН ТӨСӨВТ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

- БАЙГУУЛЛАГААР. 

- СУМДААР САЙДЫН БАГЦААР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 3-р сарын мэдээлэл

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- АЙМГИЙН ТӨСӨВТ

- СУМДЫН ТӨСӨВТ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

- БАЙГУУЛЛАГААР. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭЛЭЭЛЭЛ

- СУМДААР said

ӨГЛӨГ АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ