ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 12 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2013.01.05 Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт  урсгал орлого 8884,6 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 83,1 сая төгрөгөөр  буюу 0,9 хувиар давж биеллээ. Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг аймаг 3,7 хувиар буюу 209,8 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлж ,  сумд  төсвийн орлогын төлөвлөгөөг… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 11 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт  урсгал орлого 7531.5 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 340.3 сая төгрөгөөр  буюу 4.7 хувиар давж биеллээ. Хайгуулын болон ашиглалтын лицензийн төлбөр төвлөрсөн төсвөөс оны  эхний 9 сард орон нутгийн төсөвт орох хуваариас 177.0 сая… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2012.11.02 Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт  урсгал орлого 6812.0 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 438.0 сая төгрөгөөр  буюу 6.9 хувиар давж биеллээ. Хайгуулын болон ашиглалтын лицензийн төлбөр төвлөрсөн төсвөөс оны  эхний 9 сард орон нутгийн төсөвт орох хуваариас 177.0… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 9 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2012.10.03 Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт  урсгал орлого 5995.6 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 705.6 сая төгрөгөөр  буюу 13.3 хувиар давж биеллээ. Хайгуулын болон ашиглалтын лицензийн төлбөр төвлөрсөн төсвөөс оны  эхний 9 сард орон нутгийн төсөвт орох хуваариас 248,4… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 8 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2012.09.04 Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 5379.6 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 848.7 сая төгрөгөөр  буюу 18.7 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 153.5  сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 37.7 сая төгрөгөөр,  цалин, хөлс болон… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 7 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2012.08.03 Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 4442.4 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 1196.5 сая төгрөгөөр  буюу 36.9 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 215.4  сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 146.5 сая төгрөгөөр,  цалин, хөлс болон… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 6 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 3923.4 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 1201.0 сая төгрөгөөр  буюу 44.1 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 385.1  сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 131.7 сая төгрөгөөр,  цалин, хөлс болон түүнтэй… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 5 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 2952.9 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 994.1 сая төгрөөөр  буюу 50.8 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 377.4 сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 78.9 сая төгрөгөөр, Улсын тэмдэгтийн хураамж 8.8… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2012 ОНЫ 4 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 2208.2 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 785.7 сая төгрөөөр  буюу 55.2 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 352.2 сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 76.3 сая төгрөгөөр, Улсын тэмдэгтийн хураамж 5.1… Read More