Category Archives: 2010 оны төсвийн гүйцэтгэл

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн байдлын тайлан

 

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт

Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл
2 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

280,188.6

511,501.9

3 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө

199.3

291.4

4 Төгрөг\ ЖМС

199.3

291.4

6 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө

279,989.4

511,210.5

7 Төгрөг

279,989.4

511,210.5

11 Төсөвт байгууллагын харилцах

279,989.4

511,210.5

25 АВЛАГА

60,249.8

55,608.7

26 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

2,510.7

3,184.1

30 Бусад авлага

57,739.1

52,424.6

31 Байгууллагаас авах авлага

21,269.6

26,752.5

33 Түлш халаалтын авлага

220.4

35 Хоолын авлага

421.0

421.0

36 Эмийн авлага

210.8

37 Урсгал засварын авлага

8.1

39 Бусад зардлын тооцооны авлага

20,637.8

26,102.9

40 Хувь хүмүүсээс авах авлага

36,469.5

25,672.1

52 Урьдчилгаа

1,805.0

74 Бусад урьдчилгаа

1,805.0

81 Урьдчилж төлсөн зардал

1,805.0

82 БАРАА МАТЕРИАЛ

2,309,350.4

2,675,194.6

83 Түүхий эд материал

478,792.1

752,577.8

84 Тусгай зориулалттай материал

328,508.1

535,629.2

85 Эм боох материал

150,284.0

216,948.7

88 Хангамжийн материал

1,660,837.4

1,776,796.3

89 Бичиг хэргийн материал

70,511.4

81,674.0

90 Аж ахуйн материал

676,600.1

765,008.2

91 Сэлбэг хэрэгсэл

11,422.5

18,823.1

92 Түлш, шатах тослох материал

33,821.3

24,947.7

93 Барилгын засварын материал

61,781.2

59,894.1

94 Хүнсний материал

98,759.1

118,133.1

95 Малын тэжээл

2,261.8

2,945.8

96 Баглаа боодол

1,017.8

1,401.2

97 Бусад бараа материал

704,662.3

703,969.1

98 Мал амьтад

165,673.7

137,366.5

99 Бусад

4,047.2

8,454.0

107 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

2,649,788.8

3,244,110.2

128 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

36,943,809.0

37,283,283.6

130 Биет хөрөнгө

36,921,391.6

37,255,783.9

131 Барилга, байгууламж, орон сууц

29,724,572.1

29,399,826.7

132 Барилга, байгууламж орон сууц – Анхны өртөг

52,458,906.4

53,417,481.6

133 Барилга, байгууламж орон сууц – Хуримтл

(22,734,334.3)

(24,017,654.9)

134 Авто-тээврийн хэрэгсэл

1,043,331.3

1,204,784.7

135 Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны өртөг – Анхны

1,922,988.0

2,157,171.7

136 Авто-тээврийн хэрэгсэл – Хуримтлагдсан элэг

(879,656.7)

(952,386.9)

137 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)

4,600,194.0

4,909,127.5

138 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) – Анхны

9,061,235.0

10,367,061.8

139 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) – Хурим

(4,461,040.9)

(5,457,934.4)

140 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

872,701.4

1,001,359.7

141 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил – Анхны өртөг

1,616,165.9

1,902,304.2

142 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил – Хуримтлагдсан

(743,464.5)

(900,944.5)

146 Батлан хамгаалах, цэргийн зориулалттай тоног т

44,524.8

44,389.4

147 Батлан хамгаалах, цэргийн зориулалттай тоног

63,640.5

63,640.5

148 Батлан хамгаалах, цэргийн зориулалттай тоног

(19,115.8)

(19,251.1)

150 Бусад үндсэн хөрөнгө

636,068.0

696,295.8

151 Бусад үндсэн хөрөнгө – Анхны өртөг

757,299.3

795,237.0

152 Бусад үндсэн хөрөнгө – Хуримтлагдсан элэгдэл

(297,744.7)

(313,436.5)

153 Номын фонд

176,513.5

214,495.3

155 Биет бус хөрөнгө

22,417.4

27,499.7

156 Програм хангамж

22,240.1

27,414.9

157 Програм хангамж – Анхны өртөг

30,734.2

40,668.0

158 Програм хангамж – Хуримтлагдсан элэгдэл

(8,494.1)

(13,253.1)

159 Бусад биет бус хөрөнгө

177.3

84.8

160 Бусад биет бус хөрөнгө – Анхны өртөг

462.5

462.5

161 Бусад биет бус хөрөнгө – Хуримтлагдсан элэг

(285.2)

(377.7)

163 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

39,593,597.8

40,527,393.7

164 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

6,980.7

3,177.2

187 Өглөг

5,282.3

2,977.5

188 Ажилчидтай холбогдсон тооцоо

11.2

9.2

191 ХАОАТ-ын өглөг

11.2

9.2

193 Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

1,624.5

1,624.5

203 Бусад зардлын тооцоо

1,624.5

1,624.5

207 Бусад өглөг

3,646.7

1,343.8

208 Байгууллагад төлөх өглөг

3,162.1

1,019.8

209 Хувь хүмүүст төлөх өглөг

484.6

324.0

210 Урьдчилж орсон орлого

1,698.4

199.8

217 Төсөвт байгууллага

1,698.4

199.8

218 Урьдчилж орсон орлого

1,698.4

199.8

252 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

6,980.7

6980.7

253 Засгийн газрын хувь оролцоо

39,586,617.1

40,513,695.7

254 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан

25,261,468.0

28,254,514.3

255 Хуримтлагдсан үр дүн

(6,789,057.9)

(8,856,144.1)

256 Өмнөх үеийн үр дүн

(6,789,057.9)

(6,814,534.5)

257 Тайлант үеийн үр дүн

-2031088.8

259 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

21,114,207.0

21,115,325.5

263 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

39,586,617.1

40,513,695.7

264 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

39,593,597.8

40,527,393.7

Орон нутгийн 2010 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга

2011.02.11
Энэхүү нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаар  Дорнод аймгийн 2010 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна.
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг бүх төсөвт байгууллага, төрийн сангийн  санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн,аймаг, сумын хөгжлийн сангийн дансуудын гүйлгээг  бүрэн багтаасан болно.
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 38.4 дүгээр зүйлийн дагуу орон нутгийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг дүгнэлт гаргуулахаар Аудитын байгууллагад хүргүүлээд байна.
Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2010 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 2010 оны 12-р сарын  31-ээр дуусгавар болсон тайлагналын хугацааг  хамарсан.
Тайлагнагч байгууллага
Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Хорооноос бэлтгэн гаргасан Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (УСНББОУС)-ын дагуу санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг бэлтгэн гаргахыг зорилоо. Стандартад заасан зарчмын дагуу санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг бэлтгэн гаргахдаа нягтлан бодох бүртгэлийн тохируулсан аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно.
Дорнод аймгийн санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь УСНББОУС-д бүрэн нийцүүлсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг бэлтгэх анхны оролдлого хийх өдрийг 2006 оны 12 сарын 31 гэж үзэж байгаа бөгөөд энэ өдрөөс эхлэн УСНББОУС-д заасан шилжилтийн үед нэгдсэн санхүүгийн тайланг гаргалаа.
Байгууллагын төрлөөрх санхүүгийн тайлан
Санхүүгийн нэмэлт мэдээллийг байгууллагын төрлөөрх дэлгэрэнгүй тайлангаар толилуулж байна. Байгууллагын төрлөөрх нэмэлт мэдээллээр орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төрийн сангийн холбогдох мэдээллийг тус тусад нь баганаар харуулснаас гадна эдгээр байгууллагуудын хооронд гарсан ажил гүйлгээний үр дүнгийн устгалтыг мөн харуулсан болно.
Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим
1.    Орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Арилжааны бус орлого болох татвар, хураамж, торгууль, өөрийн хөрөнгийн орлогыг цуглуулсан үед нь, харин бараа, үйлчилгээг хүлээн авсан үед арилжааны
( хэрэгжсэн) орлогыг хүлээн зөвшөөрсөн болно.
2.    Зардал
Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл зарчмын дагуу зардлыг гаргасан үед нь хүлээн зөвшөөрсөн болно.
3.    Нэгтгэл
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд  14 сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 84 төсөвт байгууллага, аймгийн төсвөөс санхүүждэг 4 төсөвт байгууллага, нөөцийн сан, аймгийн болон 14 сумын хөгжлийн сангийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нэгтгэгдсэн.
Төсвийн гүйцэтгэлийн талаар
Аймгийн эдийн засаг , нийгмийг 2010 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд орон нутгийн төсвийн тэнцлийг 0.2 хувиас багагүй хувиар сайжруулахаар төлөвлөсөнөөс орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө давж биелсэн, төсвийн зарлага хэмнэгдсэнээс 2.0 хувь болж сайжирлаа.

Аймаг, сумын төсвийн ерөнхий харилцах дансны цэвэр  үлдэгдэл 811.0 сая төгрөг болж өнгөрсөн оноос 17.8 хувиар буюу 122.8 сая төгрөгөөр нэмэгдлээ.
Орон нутгийн төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 7.6 хувиар буюу 380.4 сая төгрөгөөр давж биелэв.
Аймаг 136.2 сая төгрөгөөр буюу 3.7 хувиар, суманд 244.1 сая төгрөгөөр буюу 17.8 төсвийн орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүллээ.  /сумдын төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг тайланд хавсаргасан болно/
Аймгийн төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөөний биелэлтэнд цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого 110.0 сая төгрөгөөр хүү торгууль 20.3 сая төгрөгөөр, бусад татварын орлого 208.5 сая  төгрөгөөр ,ашигт малтмал ашигласаны төлвөр 113.8 сая төгрөгөөр,  давж биелэсэн нь  нөлөөлсөн юм.
Хүн амын орлогын татварын буцаан олголтод олгосон148055.4 мянган төгрөгийг цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын татварын төлөвлөгөө,  гүйцэтгэлээс хасч  тайланд тусгалаа.
Бүх сумд төсвийн  орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж, батлагдсан төсвөө хэмнэлээ.
Орон нутгийн төсвийн нийт зарлагын төлөвлөгөө 4513.4 сая төгрөгөөр батлагдсанаас гүйцэтгэлээр  4335.7 сая төгрөг болж 3.9 хувиар буюу 178.0 сая төгрөгөөр хэмнэгдэж нийт зарлагын 39.8 хувийг цалинд 4.3 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд 3.4 хувийг тогтмол зардалд 35.7 хувийг бараа үйлчилгээний бусад зардалд 16.8 хувийг хөрөнгийн зардалд зарцууллаа.
Сангийн сайдын 2010 оны 290 дугаар тушаалаар  төсвийн байгууллагуудын урсгал өр барагдуулахаар хоорондын тооцоогоор ирсэн 35.0 сая төгрөгийг сумдын хүн эмнэлэгийн түлш халаалтын өр барагдуулхад 10.1 сая төгрөгийг, сумдын соёлын төвүүдийн  соёлын түлш халаалтын өр барагдуулхад 13.1 сая төгрөгийг , Чулуунхороот сумын засаг даргын тамгын газрын цахилгаан, дулааны өр барагдуулхад 7.9 сая төгрөг,Матад сумын эрчим хүчний алдагдалд 3.9 сая   төгрөг зарцууллаа.
-Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд        урсгал өргүй болж аж ахуйн нэгж иргэдээс авах авлага оны эхнээс  6.1 хувиар буурлаа.
Аж  ахуйн нэгж, иргэдэд эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр олгосон зээлийн авлага оны эхнээс 32.0 хувиар буюу 72.9 сая төгрөгөөр, өглөг 17.1 сая төгрөгөөр буюу 35.5 хувиар  буурлаа.
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл, төсвийн орлогын гүйцэтгэлтэй  уялдуулан орон нутгийн төсвийн зарлагын сар, улирлын хуваарийг ерөнхийлөн захирагчаар батлуулан аймгийн төсвөөс сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгт 961.4 сая төгрөг, орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг төсөвт байгууллагуудын санхүүжилтэд 1895.1 сая төгрөгийг батлагдсан хуваарийн дагуу бүрэн санхүүжүүллээ,
Төсвийн ерөнхий  харилцах дансны оны эхний үлдэгдэлээс 354.8 сая төгрөгийг аймгийн ИТХ-ын 2010 оны 5-р тогтоолоор хөрөнгө оруулалтад  төсөвт байгууллагуудын харилцах дансны оны эхний үлдэгдэлийг Сангийн  сайдын 2007 оны 11 дугаар тушаалын дагуу тооцоо хийж аймгийн засаг даргын 2010 оны 236 тоот захирамжаар 23.4 сая төгрөгийг байгууллагын мэдэлд  зарцуулах, 12.3 сая төгрөгийг өр барагдуулах зорилгоор төсвийн ерөнхий харилцах дансанд татан төвлөрүүлж төсөвт байгууллагуудад зарцуулах эрхийг  эдийн засгийн ангилалаар батлуулан гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилаж  батлагдсан төсвийн эх үүсвэр, төсвийн гүйцэтгэлд оруулан тооцож тайланд тусгалаа.
Орон нутгийн төсвөөр 2010 онд хийгдэх, хөрөнгө оуулалт, их засварын ажлыг бүрэн  санхүүжүүлж  629.5 сая төгрөг зарцууллаа.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт их засварын гүйцэтгэлийн тайланг нэр төрлөөр нь санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хавсаргасан болно.
Аймгийн төсвөөс төвлөрсөн төсөвт төвлөрүүлэх 974.3 мянган төгрөгийг батлагдсан хуваарийн дагуу 12 дугаар сар бүр бүрэн төвлөрүүллээ.

Дорнод аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн санхүүгийн байдлын тайлан

 

Үзүүлэлт

Эхний їлдэгдэл

Эцсийн їлдэгдэл

2 МЄНГЄН ХЄРЄНГЄ

35,732,218.24

64,689,149.02

6 Банкинд байгаа бэлэн мєнгє

35,732,218.24

64,689,149.02

7 Тєгрєг

35,732,218.24

64,689,149.02

9 Орон нутгийн харилцах

5,406,780.06

17,270,985.79

11 Тєсєвт байгууллагын харилцах

30,325,438.18

47,418,163.23

25 АВЛАГА

51,122,918.47

47,996,213.19

26 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

7,084,383.00

4,338,439.52

30 Бусад авлага

14,038,535.47

13,657,773.67

31 Байгууллагаас авах авлага

4,449,677.18

4,034,945.34

32 Гэрэл цахилгааны авлага

1,372,141.00

525,155.00

34 Дотоод албан томилолтын авлага

5,200.00

39 Бусад зардлын тооцооны авлага

3,077,536.18

3,504,590.34

40 Хувь хїмїїсээс авах авлага

9,588,858.29

9,622,828.33

41 Зээлийн авлага

30,000,000.00

30,000,000.00

42 Дотоод эх їїсвэрээс олгосон зээлийн авлага

30,000,000.00

30,000,000.00

47 Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжид олгосон

30,000,000.00

30,000,000.00

82 БАРАА МАТЕРИАЛ

295,391,061.96

343,916,947.69

83 Тїїхий эд материал

10,644,581.17

8,294,018.00

84 Тусгай зориулалттай материал

10,644,581.17

6,248,316.00

87 Бэлэн бїтээгдэхїїн

2,045,702.00

88 Хангамжийн материал

129,232,925.79

182,212,534.69

89 Бичиг хэргийн материал

41,445,435.20

42,338,031.20

90 Аж ахуйн материал

77,233,536.02

94,840,563.82

91 Сэлбэг хэрэгсэл

4,534,840.00

9,671,934.00

92 Тїлш, шатах тослох материал

1,633,992.37

939,183.47

93 Барилгын засварын материал

483,000.00

2,143,200.00

94 Хїнсний материал

127,400.00

95 Малын тэжээл

28,585,600.00

96 Баглаа боодол

3,080,820.00

3,080,820.00

97 Бусад бараа материал

821,302.20

485,802.20

98 Мал амьтад

152,329,544.00

147,659,239.00

99 Бусад

3,184,011.00

5,751,156.00

107 ЭРГЭЛТИЙН ХЄРЄНГИЙН ДЇН

382,246,198.67

456,602,309.90

128 ЇНДСЭН ХЄРЄНГЄ

7,897,988,622.79

8,254,587,926.09

130 Биет хєрєнгє

7,866,827,168.14

8,229,939,190.98

131 Барилга, байгууламж, орон сууц

3,256,759,511.97

3,274,706,483.98

132 Барилга, байгууламж орон сууц – Анхны є

6,025,890,941.16

6,171,635,941.16

133 Барилга, байгууламж орон сууц – Хуримтл

(2,769,131,429.19)

(2,896,929,457.18)

134 Авто-тээврийн хэрэгсэл

193,921,784.46

317,103,512.88

135 Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны єртєг – А

531,273,181.82

697,076,256.82

136 Авто-тээврийн хэрэгсэл – Хуримтлагдсан э

(337,351,397.36)

(379,972,743.94)

137 Машин тоног тєхєєрємж(компьютер)

495,206,666.86

532,403,024.05

138 Машин тоног тєхєєрємж(компьютер) – Ан

1,175,575,305.96

1,315,536,473.24

139 Машин тоног тєхєєрємж(компьютер) – Ху

(680,368,639.10)

(783,133,449.19)

140 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

187,112,402.72

242,192,500.27

141 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил – Анхны єртє

368,325,131.14

441,985,368.07

142 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил – Хуримтлагд

(181,212,728.42)

(199,792,867.80)

143 Зам, гїїрийн байгууламж

260,131,605.92

257,231,500.88

144 Зам, гїїрийн байгууламж – Анхны єртєг

275,198,465.00

286,418,465.00

145 Зам, гїїрийн байгууламж – Хуримтлагдсан

(15,066,859.08)

(29,186,964.12)

146 Батлан хамгаалах, цэргийн зориулалттай тон

837,124.88

770,154.86

147 Батлан хамгаалах, цэргийн зориулалттай то

1,339,400.00

1,339,400.00

148 Батлан хамгаалах, цэргийн зориулалттай то

(502,275.12)

(569,245.14)

149 Тїїх соёл, музейн дурсгалт зїйлс

1,856,200,000.00

1,856,200,000.00

150 Бусад їндсэн хєрєнгє

1,607,489,071.33

1,740,163,014.06

151 Бусад їндсэн хєрєнгє – Анхны єртєг

1,709,078,797.00

1,950,959,623.00

152 Бусад їндсэн хєрєнгє – Хуримтлагдсан элэ

(101,589,725.67)

(210,796,608.94)

154 Дуусаагїй барилга, байгууламж

9,169,000.00

9,169,000.00

155 Биет бус хєрєнгє

31,161,454.65

24,648,735.11

156 Програм хангамж

31,243,954.65

24,553,185.11

157 Програм хангамж – Анхны єртєг

42,789,338.94

45,039,338.94

158 Програм хангамж – Хуримтлагдсан элэгдэл

(11,545,384.29)

(20,486,153.83)

159 Бусад биет бус хєрєнгє

(82,500.00)

95,550.00

160 Бусад биет бус хєрєнгє – Анхны єртєг

244,500.00

244,500.00

161 Бусад биет бус хєрєнгє – Хуримтлагдсан эл

(327,000.00)

(148,950.00)

163 НИЙТ ХЄРЄНГИЙН ДЇН

8,280,234,821.46

8,711,190,235.99

253 Засгийн газрын хувь оролцоо

8,280,234,821.46

8,711,190,235.99

254 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газр

6,783,530,139.41

7,569,254,533.47

255 Хуримтлагдсан їр дїн

(1,064,521,131.32)

(1,418,045,206.27)

256 Ємнєх їеийн їр дїн

(986,385,922.47)

(954,877,906.25)

257 Тайлант їеийн їр дїн

(78,135,208.85)

(463,167,300.02)

259 Хєрєнгийн дахин їнэлгээний зєрїї

2,561,225,813.37

2,559,980,908.79

263 ЦЭВЭР ХЄРЄНГЄ/ЄМЧИЙН ДЇН

8,280,234,821.46

8,711,190,235.99

264 ЄР ТЄЛБЄР, ЦЭВЭР ХЄРЄНГЄ/ЄМЧИЙН ДЇН

8,280,234,821.46

8,711,190,235.99

Дорнод аймгийн орон нутгийн төсвийн 2010 оны жмлийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

 

 

Тєлєвлєгєє

Гїйцэтгэл

Өөрчлөлт

Тоо

Хувь

1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН

4,513,424.9

4,335,656.5

(177,768.4)

96.1

2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН

4,513,424.9

4,335,656.5

(177,768.4)

96.1

5 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН

3,736,224.9

3,605,711.8

(130,513.1)

96.5

6 Бараа, їйлчилгээний зардал

3,639,668.3

3,508,925.2

(130,743.1)

96.4

7 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил

1,743,022.4

1,725,474.2

(17,548.2)

99.0

8 Їндсэн цалин

1,576,599.1

1,564,165.7

(12,433.4)

99.2

9 Гэрээт ажилчдын цалин

166,423.3

161,308.4

(5,114.9)

96.9

15 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ши

193,896.4

187,896.7

(5,999.7)

96.9

16 Тэтгэврийн даатгал

124,705.5

120,880.3

(3,825.2)

96.9

21 Тэтгэмжийн даатгал

8,408.0

8,557.1

149.1

101.8

22 Ажилгїйдлийн даатгал

8,458.4

8,174.2

(284.2)

96.6

23 ЇОМШЄ ний даатгал

16,759.6

16,140.9

(618.7)

96.3

24 Байгууллага тєлєх ЭМД ийн хураамж

35,565.0

34,144.2

(1,420.8)

96.0

25 Бараа, їйлчилгээний бусад зардал

1,702,749.5

1,595,554.3

(107,195.2)

93.7

26 Бичиг хэрэг

39,703.4

42,519.4

2,816.0

107.1

27 Гэрэл цахилгаан

37,440.4

30,531.1

(6,909.3)

81.5

28 Тїлш, халаалт

104,409.0

105,691.0

1,282.0

101.2

29 Тээвэр (шатахуун)

135,572.0

137,379.5

1,807.5

101.3

30 Шуудан холбоо

50,296.7

45,422.9

(4,873.8)

90.3

31 Цэвэр, бохир ус

18,625.2

9,953.5

(8,671.7)

53.4

33 Дотоод албан томилолт

70,870.7

68,251.4

(2,619.3)

96.3

34 Гадаад томилолт /арга хэмжээ/

5,547.5

2,421.9

(3,125.6)

43.7

35 Ном хэвлэл авах

10,036.9

11,111.4

1,074.5

110.7

36 Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх

3,159.5

2,806.1

(353.4)

88.8

37 Эд хогшил худалдан авах

58,213.4

61,484.7

3,271.3

105.6

38 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Тавилга\

41,353.4

41,165.7

(187.7)

99.5

39 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэ

2,250.0

5,282.6

3,032.6

234.8

41 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага їн

8,510.0

8,356.4

(153.6)

98.2

42 Жижиг эд хогшил худалдан авах \Програм

6,100.0

6,680.0

580.0

109.5

43 Нормын хувцас зєєлєн эдлэл

6,197.0

5,687.3

(509.7)

91.8

44 Хоол

5,204.5

5,203.4

(1.1)

100.0

46 Урсгал засвар

38,579.1

39,780.6

1,201.5

103.1

48 Тєлбєр хураамж болон бусад зардал

27,276.9

26,960.6

(316.3)

98.8

52 Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал

220.0

206.5

(13.5)

93.9

54 Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

220.0

206.5

(13.5)

93.9

59 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

650.0

545.0

(105.0)

83.8

60 Холбооны суваг ашигласны хєлс

3,000.0

3,000.0

-

100.0

62 Байрны тїрээсийн зардал

8,620.0

8,498.4

(121.6)

98.6

63 Тєвлєрсєн арга хэмжээ

700,149.2

642,821.7

(57,327.5)

91.8

64 Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал

5,289.6

5,000.0

(289.6)

94.5

70 Гудамжны гэрэлтїїлэг цэвэрлэгээ

116,276.8

114,006.6

(2,270.2)

98.0

123 УИХ-д суудалтай намын дэмжлэг

31,000.0

31,000.0

-

100.0

131 Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал зардал

200.0

199.0

(1.0)

99.5

133 Урьд оны тєсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт

32,705.3

24,548.4

(8,156.9)

75.1

164 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал

6,484.8

6,425.0

(59.8)

99.1

166 Тєрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилг

35,953.8

35,114.8

(839.0)

97.7

171 Тєрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлч

35,953.8

35,114.8

(839.0)

97.7

182 Мал эмнэлгийн їйлчилгээний зардал

151,067.8

128,984.4

(22,083.4)

85.4

191 Татаас ба урсгал шилжїїлэг

96,556.6

96,786.6

230.0

100.2

205 Єрх гэрт олгох шилжїїлэг

96,556.6

96,786.6

230.0

100.2

222 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнг

10,085.7

10,085.7

-

100.0

285 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

86,470.9

86,700.9

230.0

100.3

307 ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ

777,200.0

729,944.7

(47,255.3)

93.9

310 1. Дотоод хєрєнгє оруулалт

777,200.0

729,944.7

(47,255.3)

93.9

312 Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжсэн хєрєнгє оруу

96,500.0

100,352.5

3,852.5

104.0

317 Тєсєвт газрын их засвар

96,500.0

100,352.5

3,852.5

104.0

322 Орон нутгийн хєрєнгє оруулалт их засвар

539,800.0

492,778.8

(47,021.2)

91.3

323 Орон нутгийн замын сангийн хєрєнгєєр санх

140,900.0

136,813.3

(4,086.7)

97.1

344 ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР

4,513,424.9

4,364,613.5

(148,811.4)

96.7

357 Їндсан їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

246.5

246.5

358 Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

25,625.0

34,729.7

9,104.7

135.5

363 Тєсвєєс санхїїжих

4,009,478.2

4,329,637.3

320,159.1

108.0

364 Оны эхний їлдэгдлээс санхїїжих

478,321.7

(478,321.7)

-

372 Мєнгєн хєрєнгийн эхний їлдэгдэл

35,732.2

35,732.2

373 Мєнгєн хєрєнгийн эцсийн їлдэгдэл

64,689.1

64,689.1

378 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

91

91

-

100.0

379 АЖИЛЛАГСАД БЇГД

486

485

(1.0)

99.8

380 Удирдах ажилтан

142

142

-

100.0

381 Гїйцэтгэх ажилтан

214

213

(1.0)

99.5

382 Гэрээт ажилтан

40

40

-

383 Їйлчлэх ажилтан

90

90

-

100.0

Дорнод аймгийн орон нутгийн ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2010 оны жилийн эцсийн тайлан сумдаар

Дорнод аймгийн орон нутгийн ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн

2010 оны жилийн эцсийн тайлан сумдаар

(мянган төгрөг)

Дїїрэг/Аймаг/Сум

Байгууллага

Тєлєвлєгєє

Гїйцэтгэл

Өөрчлөлт

Тоо

Хувь

Баян-Уул Багийн засаг дарга

262,120.8

261,595.9

(524.90)

99.80

Нєєцийн сан

91,536.0

91,536.0

-

100.00

Сумын ЗДТГ

797,710.4

794,524.2

(3,186.20)

99.60

Сумын ИТХурал

174,336.8

173,888.1

(448.70)

99.74

Баяндун Багийн засаг дарга

167,535.2

167,582.0

46.80

100.03

Нєєцийн сан

136,000.0

137,815.1

1,815.10

101.33

Сумын ЗДТГ

675,545.6

674,502.3

(1,043.30)

99.85

Сумын ИТХурал

134,784.2

135,406.4

622.20

100.46

Баянтїмэн Багийн засаг дарга

163,425.6

153,496.6

(9,929.00)

93.92

Нєєцийн сан

61,600.0

59,837.2

(1,762.80)

97.14

Сумын ЗДТГ

591,018.4

583,520.2

(7,498.20)

98.73

Сумын ИТХурал

182,265.6

177,454.0

(4,811.60)

97.36

Булган Багийн засаг дарга

122,803.2

121,144.1

(1,659.10)

98.65

Нєєцийн сан

108,624.8

108,624.5

(0.30)

100.00

Сумын ЗДТГ

659,819.9

653,496.9

(6,323.00)

99.04

Сумын ИТХурал

138,300.8

138,157.9

(142.90)

99.90

Гурванзагал Багийн засаг дарга

115,027.2

115,027.2

-

100.00

Нєєцийн сан

90,143.6

89,311.3

(832.30)

99.08

Сумын ЗДТГ

809,102.9

808,958.7

(144.20)

99.98

Сумын ИТХурал

137,455.6

137,455.6

-

100.00

Дашбалбар Багийн засаг дарга

208,234.4

213,938.4

5,704.00

102.74

Нєєцийн сан

723,600.0

676,589.4

(47,010.60)

93.50

Сумын ЗДТГ

834,334.4

848,721.2

14,386.80

101.72

Сумын ИТХурал

179,262.8

185,299.1

6,036.30

103.37

Матад Багийн засаг дарга

223,782.1

204,092.5

(19,689.60)

91.20

Нєєцийн сан

136,901.8

92,949.8

(43,952.00)

67.90

Сумын ЗДТГ

699,938.7

686,920.4

(13,018.30)

98.14

Сумын ИТХурал

185,391.6

178,213.4

(7,178.20)

96.13

СЭЗБЗ-ийн хэлтэс Ємчийн алба

112,236.8

112,236.8

-

100.00

Аймгийн ЗДТГ

3,595,844.4

3,531,352.6

(64,491.80)

98.21

Аймгийн ИТХ

1,180,093.0

1,151,161.6

(28,931.40)

97.55

Аудит

694,855.5

666,761.0

(28,094.50)

95.96

Ахмад

218,650.5

216,044.4

(2,606.10)

98.81

Замын сан

986,300.0

957,693.4

(28,606.60)

97.10

Нєєцийн сан

3,379,524.0

3,003,639.1

(375,884.90)

88.88

ХАА-н газар

1,208,542.4

1,031,875.0

(176,667.40)

85.38

Хотын тохижолтонд

4,708,814.4

4,361,504.8

(347,309.60)

92.62

Сэргэлэн Багийн засаг дарга

203,474.4

196,096.7

(7,377.70)

96.37

Нєєцийн сан

56,000.0

55,992.8

(7.20)

99.99

Сумын ЗДТГ

685,515.0

678,518.4

(6,996.60)

98.98

Сумын ИТХурал

166,543.6

166,128.5

(415.10)

99.75

Хєлєнбуйр Багийн засаг дарга

121,161.6

114,217.7

(6,943.90)

94.27

Нєєцийн сан

122,785.6

122,765.1

(20.50)

99.98

Сумын ЗДТГ

711,225.5

702,111.0

(9,114.50)

98.72

Сумын ИТХурал

117,954.0

116,759.0

(1,195.00)

98.99

Халхгол Багийн засаг дарга

183,910.0

180,095.0

(3,815.00)

97.93

Нєєцийн сан

64,000.0

58,156.1

(5,843.90)

90.87

Сумын ЗДТГ

830,373.5

828,863.2

(1,510.30)

99.82

Сумын ИТХурал

168,595.2

168,508.4

(86.80)

99.95

Хэрлэн Багийн засаг дарга

890,531.3

890,531.3

-

100.00

Нєєцийн сан

707,600.0

707,600.0

-

100.00

Сумын ЗДТГ

1,575,074.2

1,573,633.4

(1,440.80)

99.91

Сумын ИТХурал

331,385.4

330,381.6

(1,003.80)

99.70

Хотын тохижолтонд

221,200.0

237,755.4

16,555.40

107.48

Цагаан-Овоо Багийн засаг дарга

219,760.8

220,244.1

483.30

100.22

Нєєцийн сан

85,284.8

85,349.5

64.70

100.08

Сумын ЗДТГ

975,460.4

977,355.6

1,895.20

100.19

Сумын ИТХурал

172,110.3

175,222.4

3,112.10

101.81

Чойбалсан Багийн засаг дарга

120,472.0

117,141.8

(3,330.20)

97.24

Нєєцийн сан

56,000.0

55,800.4

(199.60)

99.64

Сумын ЗДТГ

677,960.0

688,860.3

10,900.30

101.61

Сумын ИТХурал

162,494.0

161,429.8

(1,064.20)

99.35

Чулуунхороот Багийн засаг дарга

95,948.1

95,948.1

-

100.00

Нєєцийн сан

69,776.0

69,775.2

(0.80)

100.00

Сумын ЗДТГ

710,413.7

710,646.6

232.90

100.03

Сумын ИТХурал

122,614.0

122,587.8

(26.20)

99.98

Аймгийн дүн Ємчийн алба

112,236.8

112,236.8

-

100.00

Аймгийн ЗДТГ

3,595,844.4

3,531,352.6

(64,491.80)

98.21

Аймгийн ИТХ

1,180,093.0

1,151,161.6

(28,931.40)

97.55

Аудит

694,855.5

666,761.0

(28,094.50)

95.96

Ахмад

218,650.5

216,044.4

(2,606.10)

98.81

Багийн засаг дарга

3,098,186.8

3,051,151.5

(47,035.30)

98.48

Замын сан

986,300.0

957,693.4

(28,606.60)

97.10

Нєєцийн сан

5,889,376.5

5,415,741.5

(473,635.00)

91.96

Сумын ЗДТГ

11,233,493.0

11,210,632.4

(22,860.60)

99.80

Сумын ИТХурал

2,373,494.0

2,366,892.0

(6,602.00)

99.72

ХАА-н газар

1,208,542.4

1,031,875.0

(176,667.40)

85.38

Хотын тохижолтонд

4,930,014.4

4,599,260.3

(330,754.10)

93.29

Дорнод аймгийн орон нутгийн ТЕЗ-ийн 2010 оны оны жилийн эцсийн авлагын тайлан

 

(мянган төгрөг)

Дансны нэр, тєрєл

Ємнєх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

НИЙТ ДЇН

278,831.6

15,349.6

78,997.4

215,183.8

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

7,084.4

-

2,745.9

4,338.4

Хувь хїмїїсээс авах авлага

9,588.9

2,055.7

2,021.7

9,622.8

Гэрэл цахилгааны авлага

1,372.1

-

847.0

525.2

Дотоод албан томилолтын авлага

-

5.2

-

5.2

Бусад байгууллагаас авлага

3,077.5

13,130.2

1,314.9

14,892.9

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжид олго

257,708.7

158.6

72,067.9

185,799.3

Аймгийн ЗДТГ

1,668.6

1,049.8

20.0

2,698.4

Хувь хїмїїсээс авах авлага

1,565.8

-

20.0

1,545.8

Дотоод албан томилолтын авлага

-

5.2

-

5.2

Бусад байгууллагаас авлага

102.7

1,044.6

-

1,147.4

Сумын ЗДТГ

18,460.2

2,408.3

6,155.2

14,713.3

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

6,917.3

-

2,615.3

4,302.0

Хувь хїмїїсээс авах авлага

7,496.6

1,731.0

1,510.2

7,717.4

Гэрэл цахилгааны авлага

1,247.6

-

722.5

525.2

Бусад байгууллагаас авлага

2,798.6

677.3

1,307.1

2,168.7

Сумын ИТХурал

534.8

4.0

433.9

104.9

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

30.0

-

-

30.0

Хувь хїмїїсээс авах авлага

460.8

4.0

426.2

38.7

Бусад байгууллагаас авлага

43.9

-

7.7

36.2

Багийн засаг дарга

395.2

150.6

256.2

289.6

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

137.0

-

130.6

6.4

Хувь хїмїїсээс авах авлага

1.3

130.6

1.1

130.9

Гэрэл цахилгааны авлага

124.5

-

124.5

-

Бусад байгууллагаас авлага

132.3

20.0

-

152.3

Нєєцийн сан

30,064.2

190.0

64.2

30,190.0

Хувь хїмїїсээс авах авлага

64.2

190.0

64.2

190.0

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжид олго

30,000.0

-

-

30,000.0

Тєрийн сан

227,708.7

158.6

72,067.9

155,799.3

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжид олго

227,708.7

158.6

72,067.9

155,799.3

Аймгийн хєгжлийн сан

-

11,388.3

-

11,388.3

Бусад байгууллагаас авлага

-

11,388.3

-

11,388.3

Дорнод аймгийн 2010 оны орлого, зарлагын тэнцэтгэл сумдаар

 

(мянган төгрөг)

д/д

Сумын нэр

Орон нутгийн төсвийн орлого

Нийт зарлага

Тэнцэл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Баяндун

123,300.0

152,030.1

123.3

139,035.0

139,078.2

100.0

109.3

2

Баянтүмэн

49,382.0

50,945.9

103.2

124,611.2

120,311.4

96.5

42.3

3

Баянуул

75,979.3

105,349.4

138.7

165,375.5

164,806.7

99.7

63.9

4

Булган

12,519.2

14,143.7

113.0

128,393.1

126,679.8

98.7

11.2

5

Гурванзагал

38,702.0

41,545.2

107.3

143,627.4

143,627.4

100.0

28.9

6

Дашбалбар

277,850.0

288,583.1

103.9

242,832.7

240,195.9

98.9

120.1

7

Матад

127,014.7

134,416.0

105.8

154,135.6

138,312.4

89.7

97.2

8

Халхгол

66,683.6

66,683.6

100.0

155,694.8

154,315.1

99.1

43.2

9

Хөлөнбуйр

8,990.0

17,332.0

192.8

133,630.8

129,638.2

97.0

13.4

10

Сэргэлэн

39,710.0

39,971.2

100.7

138,147.0

135,782.0

98.3

29.4

11

Цагаановоо

47,113.9

47,629.0

101.1

181,278.1

181,662.6

100.2

26.2

12

Чойбалсан

107,839.6

113,582.1

105.3

126,457.0

126,580.2

100.1

89.7

13

Чулуунхороот

10,572.0

13,474.8

127.5

124,400.7

124,400.6

100.0

10.8

14

Хэрлэн

395,244.0

548,355.0

138.7

464,430.1

465,254.3

100.2

117.9

15

Сумын дүн

1,380,900.3

1,634,040.9

118.3

2,422,049.1

2,390,644.7

98.7

68.4

16

Аймгийн төсөв

3,628,502.9

3,765,101.4

103.8

2,091,375.8

1,945,011.8

93.0

193.6

17

Дүн

5,009,403.2

5,399,142.4

107.8

4,513,424.9

4,335,656.5

96.1

124.5

18

Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих

478,321.7

-

-

19

Улсын төсөвт төвлөрүүлэх шилжүүлэг

974,300.0

974,300.0

100.0

-

20

Дүн

5,487,724.9

5,399,142.4

98.4

5,487,724.9

5,309,956.5

96.8

101.7

Орон нутгийн 2010 оны төсвийн орлогын гүйцэтгэл

 

(мянган төгрөг)

орлогын нэр төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Өөрчлөлт

Тоо

Хувь
нийт орлогын дүн

5,009,403.2

5,399,142.4

389,739.2

107.8

Урсгал орлого

4,983,778.2

5,364,166.2

380,388.0

107.6

1.Татварын орлогын дүн

4,550,691.3

4,900,239.7

349,548.5

107.7

Хүн амын орлогын албан татвар

2,259,727.4

2,388,333.1

128,605.7

105.7

Цалин,хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого

2,320,643.3

2,430,578.1

109,934.8

104.7

Хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголт /- тэмдэгтэй/

(148,055.4)

(148,055.4)

-

100.0

1.1.1 ИОТТ

33,137.1

38,081.6

4,944.5

114.9

1.1.2 патент

46,250.3

51,018.5

4,768.2

110.3

1.1.4 Бусад жижиг татвар

7,752.1

10,733.0

2,980.9

138.5

1.1.5Мал бүхий иргэн

5,977.3

5,977.3

1.2.Өмчийн татвар

131,404.8

143,834.6

12,429.8

109.5

1.2.1 Бууны татвар

4,904.8

5,151.4

246.6

105.0

1.2.2Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

126,500.0

138,683.2

12,183.2

109.6

1.3 Бусад татвар

2,159,559.1

2,368,072.1

208,513.0

109.7

1.3.1Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн татвар

149,900.0

175,112.9

25,212.9

116.8

1.3.1 Суутгагч

156,027.3

332,651.7

176,624.4

213.2

1.3.2 ҮХХ татвар

32,500.0

96,213.7

63,713.7

296.0

1.3.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж

62,221.0

47,017.9

(15,203.1)

75.6

1.3.4 Лицензийн төлбөр

964,972.6

779,292.5

(185,680.1)

80.8

1.3.5 Ашигт малтмал ашигласны төлбөр

295,270.4

409,143.3

113,872.9

138.6

1.3.6 Газрын төлбөр

165,000.0

172,773.0

7,773.0

104.7

1.3.7 Ангийн хураамж

32,513.5

21,867.0

(10,646.5)

67.3

1.3.8Усны төлбөр

202,675.0

230,666.8

27,991.8

113.8

1.3.9 Ой ашигласны төлбөр

63,379.3

74,076.8

10,697.5

116.9

1.3.9 Түгээмэл тархацтай АМАТатвар

35,100.0

29,256.5

(5,843.5)

83.4

2 татварын бус орлого

343,086.9

366,629.7

23,542.8

106.9

Хувьцааны ногдол ашиг

1,215.8

1,215.8

2.1 Хүү торгуулийн орлого

271,447.8

291,831.5

20,383.7

107.5

2.2 Бусад нэр заагдаагүй орлого

64,639.1

71,280.2

6,641.1

110.3

2.3 Түрээсийн орлого

7,000.0

2,302.2

(4,697.8)

32.9

ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО

90,000.0

97,296.8

7,296.8

108.1

Газрын дуудлага худалдаанаас

51,000.0

58,733.1

7,733.1

115.2

Өмч хувьчлалын

39,000.0

38,563.7

(436.3)

98.9

ӨӨРИЙН ОРЛОГО

25,625.0

34,976.2

9,351.2

136.5

Дорнод аймгийн эргэн төлөгдөх зээлийн тайлан


д/д

Зээлдэгчийн нэр

зээлийн зориулалт

Анх хэдэн онд олгосон

Эхний үлдэгдэл

нэмэгдсэн

хорогдсон

Эцсийн үлдэгдэл

1

Аймгийн ЗДТ-ын газар То-ван киноны зураг авахад

1997

3500000

3500000

2

Булган сум Хүнсний ногоо тарих

1997

25000

25000

3

Дашбалбар сум Хүнсний ногоо тарих

1997

1234

1234

5

Баянтүмэн сум Сумын хөгжлийн сангийн зээл

1998

2900000

2900000

6

Баян-Уул сум Сумын хөгжлийн сангийн зээл

1998

16

16

9

Гурванзагал сум Сумын хөгжлийн сангийн зээл

1998

844680

844680

10

Төрийн банк ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх зээл 2008/2009

60000000

60000000

11

Матад сум Сумын хөгжлийн сангийн зээл

1997

3933000

3933000

13

Хөлөнбуйр сум Сумын хөгжлийн сангийн зээл

2001

1290417

1290417

14

Баянтүмэн сум Түр зээл

2009

158551

158551

15

Чулуунхороот сум /Дарьсүрэн Түр зээл

2009

917135

50000

867135

17

Чулуунхороот сум Сумын хөгжлийн сангийн зээл

1997

1300000

1300000

19

Хөдөө аж ахуйн газар Хадлангийн зээл

2001

23203555

8202000

15001555

21

“Байгаль өгөөж” ХХК Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

22710760

229600

22481160

23

“Билүүт уул” ХХК Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

10000000

10000000

24

“Халх буудайн цацал” ХХК Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

60875000

60875000

0

25

“Их чулуут” ХХК Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

20541291

20541291

26

Д.Мөнхцэцэг Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

4871468

1671090

3200378

27

Б.Оюунцэцэг Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

779600

164700

614900

28

С.Чинбат Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

3500000

3500000

31

Э.Батсүмбэр Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

700000

700000

33

З.Ганхуяг Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

2420000

2420000

34

Д.Хишигдэлгэр Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

160000

160000

35

Ө.Ийжүү Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

1000000

1000000

36

А.Энхцэцэг Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

1000000

1000000

37

Ц.Мандахнар Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

132000

132000

0

39

Б.Шүрэнцэцэг Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

640000

530000

110000

40

Б.Дэлхийцэцэг Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

200000

200000

43

Э.Алтансувд Атрын 3-р аян зээл 2008.06.25

50000

50000

45

Хэрлэн М.Батжаргал Татварын хөнгөлөлт 2009.05.

213500

213500

0

дүн

227867207

0

72067890

155,799,317.00

Дорнод аймгийн олгосон зээлийн тайлан


д/д

Зээлдүүлэгчийн нэр

зээлийн зориулалт

Анх хэдэн онд олгосон

Эхний үлдэгдэл

Нэмэгд-сэн

хорогдсон

Эцсийн үлдэгдэл

1 СЭЗ-ын яам Хадлангийн зээл

2001

23203555

8202000

15001555

2 Булган сум нөхөн сэргээлт

2008

5200680

0

1101310

4099370

3 Хөлөнбуйр Мал эмнэлэгийн зардал

2010

0

0

0

4 С.Т.Сангийн хэлтэс ташаарсан орлого/Чойбалсан сум/

2008

0

0

5 Чойбалсан сум Түр зээл /санхүүжилт/

2009

0

6 Халхгол сум Төрийн сан гамшигийн зардал

2010

0

7 Чойбалсан сум Байгалын нөхөн сэргээлт

2009

150000

150000

0

8 Сангийн яам Атрын З-дахь аян/итгэлийн зээл

2008

0

9 Баянтүмэн сум Байгалын нөхөн сэргээлт

2009

4319148

4319148

10 Баянтүмэн сум Мал эмнэлэгийн зардал

2010

0

11 Баянтүмэн сум Байгалын нөхөн сэргээлт

2010

0

12 Баянтүмэн сум Малын тэжээл

2010

0

13 Онцгой байдлын хэлтэс Түймэрийн хохирол

2010

0

14 Цагаан овоо сум Төрийн сан гамшигийн зардал

2010

0

15 Баяндун сум Багийн барилгын санхүүжилтийн

2010

0

16 Матад Гоц халдварт өвчин

2010

0

дүн

32873383

0

9453310

23420073