Category Archives: 2009 оны төсвийн гүйцэтгэл

Санхүүгийн байдлын тайлан /Байгууллагын төрлөөр/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРЛӨӨР)

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт

Төсөвт байгууллага

Төрөл/сан

Төрийн сан

Нэгтгэсэн дүн

1

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

35,732.2

50,812.8

688,175.8

774,720.9

2

АВЛАГА

51,122.9

-

227,708.7

278,831.6

3

БАРАА МАТЕРИАЛ

295,391.1

-

-

295,391.1

4

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

382,246.2

50,812.8

915,884.4

1,348,943.5

5

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

7,897,988.6

-

-

7,897,988.6

6

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

8,280,234.8

50,812.8

915,884.4

9,246,932.1

7

БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

-

-

26,511.3

26,511.3

8

Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөв

-

-

26,511.3

26,511.3

9

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

-

-

26,511.3

26,511.3

10

Засгийн газрын хувь оролцоо

8,280,234.8

50,812.8

889,373.1

9,220,420.8

11

Засгийн газрын оруулсан капитал Орон нутгийн сан

6,783,530.1

-

-

6,783,530.1

12

Хуримтлагдсан үр дүн

(1,060,497.0)

50,812.8

889,373.1

(120,311.1)

13

Өмнөх үеийн үр дүн

(926,824.1)

71,095.2

784,029.4

(71,699.6)

14

Тайлант үеийн үр дүн

(133,672.9)

(20,282.3)

105,343.7

(48,611.5)

15

Давхардсан гүйлгээг цэвэрлэх данс

(3,982.0)

-

-

(3,982.0)

16

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

2,561,183.8

-

-

2,561,183.8

17

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

8,280,234.8

50,812.8

889,373.1

9,220,420.8

18

ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

8,280,234.8

50,812.8

915,884.4

9,246,932.1

Орон нутгийн 2010 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Тайлагнагч байгууллага

Энэхүү нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаар  Дорнод аймгийн 2009 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна.

Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг бүх төсөвт байгууллага, төрийн сангийн санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнг бүрэн багтаасан болно.

Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 38.4 дүгээр зүйлийн дагуу орон нутгийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг дүгнэлт гаргуулахаар Аудитын байгууллагад хүргүүлээд байна.

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2009 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 2009 оны 12-р сарын  31-ээр дуусгавар болсон тайлагналын хугацааг  хамарсан.

Тайлагнагч байгууллага

Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Хорооноос бэлтгэн гаргасан Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (УСНББОУС)-ын дагуу санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг бэлтгэн гаргахыг зорилоо. Стандартад заасан зарчмын дагуу санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг бэлтгэн гаргахдаа нягтлан бодох бүртгэлийн тохируулсан аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно.

Дорнод аймгийн санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь УСНББОУС-д бүрэн нийцүүлсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг бэлтгэх анхны оролдлого хийх өдрийг 2006 оны 12 сарын 31 гэж үзэж байгаа бөгөөд энэ өдрөөс эхлэн УСНББОУС-д заасан шилжилтийн үед нэгдсэн санхүүгийн тайланг гаргалаа.

Байгууллагын төрлөөрх санхүүгийн тайлан
Санхүүгийн нэмэлт мэдээллийг байгууллагын төрлөөрх дэлгэрэнгүй тайлангаар толилуулж байна. Байгууллагын төрлөөрх нэмэлт мэдээллээр орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төрийн сангийн холбогдох мэдээллийг тус тусад нь баганаар харуулснаас гадна эдгээр байгууллагуудын хооронд гарсан ажил гүйлгээний үр дүнгийн устгалтыг мөн харуулсан болно.

Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим

1.    Орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Арилжааны бус орлого болох татвар, хураамж, торгууль, өөрийн хөрөнгийн орлогыг цуглуулсан үед нь, харин бараа, үйлчилгээг хүлээн авсан үед арилжааны
( хэрэгжсэн) орлогыг хүлээн зөвшөөрсөн болно.

2.    Зардал
Нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл зарчмын дагуу зардлыг гаргасан үед нь хүлээн зөвшөөрсөн болно.

3.    Нэгтгэл
Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд  14 сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 84 төсөвт байгууллага, аймгийн төсвөөс санхүүждэг 4 төсөвт байгууллага, нөөцийн сан, ангилагдаагүй зардал, аймгийн болон Хэрлэн сумын хөгжлийн сангийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нэгтгэгдсэн.

Төсвийн гүйцэтгэлийн талаар
Аймгийн төсвийн алдагдал төлөвлөснөөс 3.4 хувиар буюу 116.2 сая төгрөгөөр буурч, аймаг, сумын төсвийн ерөнхий харилцах дансны цэвэр  үлдэгдэл 688.2 сая төгрөг болж өнгөрсөн оноос 20.3 хувиар буюу 116.2 сая төгрөгөөр нэмэгдлээ.

Орон нутгийн төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 7.1 хувиар буюу 305.2 сая төгрөгөөр давж биелэв.
Аймаг 224.3 сая төгрөгөөр, суманд 80.9 сая төгрөгөөр төсвийн орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүллээ.  /сумдын төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг тайланд хавсаргасан болно/
Аймгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтэнд цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого 81.2 сая төгрөгөөр хүү торгууль 33.9 сая төгрөгөөр, хувиараа аж ахуй эрхэлсний орлого 10.9 сая  төгрөгөөр бусад  татвар 126.8 сая төгрөгөөр,  давж биелэсэн нь  нөлөөлсөн юм.

Хүн амын орлогын татварын буцаан олголтод олгосон105234.9 мянган төгрөгийг цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын татварын төлөвлөгөө,  гүйцэтгэлээс хасч  тайланд тусгалаа.
Бүх сумд төсвийн  орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж, батлагдсан төсвөө хэмнэлээ.

Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага 3373.4 сая төгрөг болж 4.0 хувиар буюу 362659.1 мянган төгрөгөөр хэмнэгдэж нийт зарлагын 45.3 хувийг цалинд 4.9 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд 4.2 хувийг тогтмол зардалд 35.6 хувийг бараа үйлчилгээний бусад зардалд 10.0 хувийг хөрөнгийн зардалд зарцууллаа.
Сангийн сайдын 2009 оны 273 дугаар тушаалаар орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын урсгал өр барагдуулахаар хоорондын тооцоогоор ирсэн 51.7 сая төгрөгийг сонгуулийн үр дүнгээр ажлаас чөлөөлөгсөн 28 багийн засаг дарга нарын буцалтгүй тусламжид 35.5 сая төгрөг, Чулуунхороот сумын засаг даргын тамгын газрын цахилгаан, дулааны өр барагдуулхад 5.0 сая төгрөг, байгалын онц аюултай үзэгдлийн хохирол арилгах үйл ажиллагааны зардалд 11.2 сая төгрөг зарцууллаа.

-Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд        урсгал өргүй болж аж ахуйн нэгж иргэдээс авах авлага оны эхнээс  10.4 хувиар буурлаа.
Аж  ахуйн нэгж, иргэдэд эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр олгосон зээл оны эхнээс 2.4 хувиар буюу 5.4 сая төгрөгөөр буурлаа.

Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 4 дүгээр тогтоолоор Зоос банкинд  жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх санд олгосон  30.0 сая төгрөгийн зээлийг  авлагын 46 дугаар дансны ДТ эргэн төлөгдөх зээлээр тайланд тусгасан болно.

Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл, төсвийн орлогын гүйцэтгэлтэй  уялдуулан орон нутгийн төсвийн зарлагын сар, улирлын хуваарийг ерөнхийлөн захирагчаар батлуулан аймгийн төсвөөс сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгт 712.9 сая төгрөг, орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг төсөвт байгууллагуудын санхүүжилтэд 3333.6 сая төгрөгийг батлагдсан хуваарийн дагуу бүрэн санхүүжүүллээ,

Төсвийн ерөнхий  харилцах дансны оны эхний үлдэгдэлээс 273.8 сая төгрөгийг аймгийн ИТХ-ын 2009 оны 4-р тогтоолоор хөрөнгө оруулалтад  төсөвт байгууллагуудын харилцах дансны оны эхний үлдэгдэлийг Сангийн  сайдын 2007 оны 11 дугаар тушаалын дагуу тооцоо хийж аймгийн засаг даргын 2009 оны 130 тоот захирамжаар 45.0 сая төгрөгийг байгууллагын мэдэлд  зарцуулах, 22.2 сая төгрөгийг өр барагдуулах зорилгоор төсвийн ерөнхий харилцах дансанд татан төвлөрүүлж төсөвт байгууллагуудад зарцуулах эрхийг  эдийн засгийн ангилалаар батлуулан гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилаж  батлагдсан төсвийн эх үүсвэр, төсвийн гүйцэтгэлд оруулан тооцож тайланд тусгалаа.

Орон нутгийн төсвөөр 2009 онд хийгдэх, хөрөнгө оуулалт, их засварын ажлыг бүрэн  санхүүжүүлж  306.0 сая төгрөг зарцууллаа.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт их засварын гүйцэтгэлийн тайланг нэр төрлөөр нь санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хавсаргасан болно.

Аймгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх 1162456.1 мянган төгрөгийг батлагдсан хуваарийн дагуу сар бүр бүрэн төвлөрүүллээ.

Өнгөрсөн оны эхэнд орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 4559.3 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй байсан бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, хандиваар 2610.3 сая төгрөгөөр дахин үнэлгээгээр 5185.1 сая төгрөгөөр нэмэгдэж 11995.1 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй  байна.

Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын бараа материалын үлдэгдэл 2009 оны жилийн эцэст 295.4 сая төгрөг байгаа нь  бараа үйлчилгээний бусад зардлын гүйцэтгэлийн 19.7 хувьтай  тэнцэх бараа материалын үлдэгдэлтэй байгаа нь төсөвт байгууллагууд хэрэгцээнээс илүү бараа материал нөөцөлдөг, үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэх хөрөнгийг бараа материалын дансанд бүртгэснээс болж байгаа юм.

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН (БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРЛӨӨР)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН (БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРЛӨӨР)

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт

Төсөвт
байгууллага

Төсөл/сан

Төрийн сан

Нэгтгэсэн дүн

Татварын орлого

4,118,330.6

4,118,330.6

3

Хүн амын орлогын албан татвар

-

-

2,384,147.6

2,384,147.6

4

Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэдийн

-

-

68,801.7

68,801.7

5

Цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого

-

-

1,984,155.7

1,984,155.7

6

Хувиараа аж ахуй эрхэлсний орлого

-

-

45,252.8

45,252.8

7

Мал бүхий иргэний

-

-

87,830.4

87,830.4

11

Бусад орлого

-

-

198,106.9

198,106.9

15

Өмчийн татвар

-

-

155,570.6

155,570.6

16

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

-

-

130,415.6

130,415.6

19

Бусад нэг удаагийн татвар

-

-

25,155.0

25,155.0

21

Бараа, үйлчилгээний албан татвар

-

-

1,578,612.5

1,578,612.5

37

Зарим төрлийн барааны хэрэглээ болон хэрэглэх зөвшөөрлийн татвар

-

-

1,578,612.5

1,578,612.5

38

Автомашин, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар

-

-

143,967.5

143,967.5

40

Барааны хэрэглээ болон хэрэглэх зөвшөөрлийн

-

-

1,434,645.1

1,434,645.1

41

Бууны албан татвар

-

-

5,180.5

5,180.5

42

Улсын тэмдэгтийн хураамж

-

-

62,081.9

62,081.9

43

Газрын төлбөр

-

-

163,403.3

163,403.3

44

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

-

-

102,015.4

102,015.4

45

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал

-

-

22,115.5

22,115.5

46

Ус ашигласны төлбөр

-

-

117,387.9

117,387.9

48

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр

-

-

100,137.8

100,137.8

49

Ойгоос түлээ, мод бэлтгэж ашигласны төлбөр

-

-

58,947.1

58,947.1

50

Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр

-

-

14,401.9

14,401.9

53

Лицензийн төлбөр

-

-

788,973.7

788,973.7

88

ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО

3,344,464.2

-

799,474.7

4,143,938.9

95

Засгийн газрын бусад түвшнээс авах тусламж санх

3,344,464.2

-

799,474.7

4,143,938.9

105

Бусад шатны (Орон нутгийн) төсвөөс авах санхүүг

3,344,464.2

-

747,749.3

4,092,213.5

106

Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт

3,344,464.2

-

712,947.2

4,057,411.4

107

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

-

-

34,802.1

34,802.1

111

Төсөвт байгууллагаас

-

-

51,725.4

51,725.4

117

ТЕЗ-аас олгосон санхүүжилт

-

-

51,725.4

51,725.4

133

ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

27,382.3

259,775.0

284,461.9

571,619.2

134

Өмчийн орлого

-

-

9,693.2

9,693.2

136

Ногдол ашиг

-

-

5,970.0

5,970.0

138

Түрээсийн орлого

-

-

3,723.2

3,723.2

140

Төрийн өмч түрээслүүлсний орлого

-

-

3,723.2

3,723.2

142

Бараа, үйлчилгээний борлуулалт

27,382.3

259,775.0

-

287,157.3

143

Төсөвт байгууллагуудын ажил, үйлчилгээний орл

27,382.3

259,775.0

-

287,157.3

144

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

13,890.8

156,061.4

-

169,952.2

145

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого

13,491.5

103,713.6

-

117,205.1

153

Торгууль, шимтгэл

-

-

234,880.8

234,880.8

156

Татварын бус бусад орлого

-

-

39,887.9

39,887.9

159

Ангилагдаагүй орлого

-

-

39,887.9

39,887.9

161

Ангилагдаагүй бусад орлого

-

-

39,887.9

39,887.9

162

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)

3,371,846.5

259,775.0

5,202,267.2

8,833,888.8

163

АЖИЛЛАГСДЫН ЗАРДАЛ

1,692,937.4

-

-

1,692,937.4

164

Үндсэн болон нэмэгдэл цалин

1,527,915.2

-

-

1,527,915.2

165

Үндсэн цалин

1,377,330.9

-

-

1,377,330.9

167

Гэрээт ажилчдын цалин

147,564.9

-

-

147,564.9

168

Унаа хоолны хөнгөлөлт

3,019.4

-

-

3,019.4

175

Нийгмийн хамгааллын шимтгэл

165,022.2

-

-

165,022.2

176

Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл

137,627.9

-

-

137,627.9

177

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

137,627.9

-

-

137,627.9

182

Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж

27,394.3

-

-

27,394.3

184

УРСГАЛ ЗАРДАЛ

1,118,858.4

280,057.3

51,725.4

1,450,641.1

185

Бараа үйлчилгээний урсгал зардал

523,986.2

14,033.9

-

538,020.1

186

Тогтмол зардал

141,383.6

-

-

141,383.6

187

Гэрэл цахилгаан

25,131.0

-

-

25,131.0

188

Түлш, халаалт

104,265.9

-

-

104,265.9

189

Цэвэр, бохир ус

11,986.7

-

-

11,986.7

190

Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлттэй шууд холбо

15,639.9

-

-

15,639.9

191

Хоол

15,639.9

-

-

15,639.9

193

Бусад бараа үйлчилгээний зардал

366,962.7

14,033.9

-

380,996.6

194

Бичиг хэргийн зардал

38,185.0

-

-

38,185.0

195

Тээвэр, шатахуун

113,481.0

369.0

-

113,850.0

196

Шуудан, харилцаа холбоо

45,041.2

-

-

45,041.2

197

Дотоод албан томилолт

56,530.7

-

-

56,530.7

198

Гадаад албан томилолт

3,582.0

-

-

3,582.0

199

Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах

7,640.3

-

-

7,640.3

200

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага

5,508.0

-

-

5,508.0

203

Жижиг эд хогшил худалдан авах

16,047.6

-

-

16,047.6

204

Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэрэ

2,036.0

-

-

2,036.0

205

Жижиг эд хогшил худалдан авах \Тавилга\

9,367.6

-

-

9,367.6

207

Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэтэй,

4,644.0

-

-

4,644.0

209

Нормын болон дүрэмт хувцас, зөөлөн эдлэл

3,604.8

-

-

3,604.8

210

Төлбөр хураамж, жижиг татварууд

16,480.6

-

-

16,480.6

213

Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ

180.0

-

-

180.0

221

ТӨГАҮ \ Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тог

180.0

-

-

180.0

230

Урсгал засвар

29,563.8

4,589.9

-

34,153.7

231

Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал

1,070.1

2,505.0

-

3,575.1

232

Гадаадын зочны зардал

-

330.0

-

330.0

233

Бусад зардал

19,377.6

-

-

19,377.6

239

Суваг ашигласны түрээс

3,000.0

-

-

3,000.0

241

Байрны түрээс

7,670.0

-

-

7,670.0

245

Хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардал

-

6,240.0

-

6,240.0

250

Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал

594,872.2

266,023.4

51,725.4

912,621.0

251

Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал

191,233.0

6,975.0

51,725.4

249,933.4

253

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал

140,500.0

-

-

140,500.0

295

Мэдээлэл, сурталчилгааны ажил (гадаад, дотоод)

5,449.6

-

-

5,449.6

296

УИХ болон ИТХ-д суудалтай намд олгох санх

31,000.0

-

-

31,000.0

300

Урьд оны өр

2,139.6

-

51,725.4

53,865.0

302

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга х

-

5,760.0

-

5,760.0

305

Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ

11,626.9

-

-

11,626.9

306

Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт

350.9

-

-

350.9

313

Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал

166.0

1,215.0

-

1,381.0

315

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

166.0

1,215.0

-

1,381.0

320

Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлж байгаа хөтөл

-

247,628.8

-

247,628.8

321

Дотоодын эх үүсвэрээс санхүүжүүлж байгаа

-

247,628.8

-

247,628.8

324

Засгийн газрын нөөц хөрөнгө /Орон нутгийн нөөц

348,789.7

9,950.7

-

358,740.4

328

Бусад төсөл арга хэмжээ

348,789.7

9,950.7

-

358,740.4

329

Баяр наадмын зардал

-

9,950.7

-

9,950.7

330

Шагнал, тэтгэмжийн зардал

250.0

-

-

250.0

332

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжэ

8,318.7

-

-

8,318.7

333

ЦАУЗБК-ын зардал

4,542.1

-

-

4,542.1

334

Бусад

335,679.0

-

-

335,679.0

335

Төсвийн хуваарилагдаагүй зардал

54,849.5

-

-

54,849.5

338

Бусад төсөл арга хэмжээ

54,849.5

-

-

54,849.5

340

Болзошгүй эрсдлийг нөхөх зардал

-

1,469.0

-

1,469.0

360

ТУСЛАМЖ, ШИЛЖҮҮЛЭГ

-

-

4,888,928.3

4,888,928.3

365

Засгийн газрын бусад түвшний нэгжүүдэд олгосон

-

-

4,888,928.3

4,888,928.3

372

Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад ол

-

-

4,888,928.3

4,888,928.3

373

Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт

-

-

2,978,722.9

2,978,722.9

374

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

-

-

1,910,205.4

1,910,205.4

403

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ

127,959.2

-

-

127,959.2

455

Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж

127,959.2

-

-

127,959.2

456

Нэг удаагийн тэтгэмж

118,421.3

-

-

118,421.3

461

Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэ

9,537.9

-

-

9,537.9

486

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (II)

2,939,755.0

280,057.3

4,940,653.7

8,160,466.0

487

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

432,091.5

(20,282.3)

261,613.6

673,422.8

489

Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого

-

-

130,363.4

130,363.4

490

Бусад хөрөнгийн борлуулалтын орлого

-

-

49,108.1

49,108.1

491

Зээлийн орлого

(30,000.0)

-

10,789.4

(19,210.6)

492

Эргэн төлөлт

-

-

45,057.5

45,057.5

493

Шинээр олголт

30,000.0

-

34,268.1

64,268.1

494

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН

(30,000.0)

-

190,260.9

160,260.9

495

Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал

433,609.5

-

335,741.4

769,350.8

498

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН

433,609.5

-

335,741.4

769,350.8

499

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГ

(463,609.5)

-

(145,480.4)

(609,089.9)

511

НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

(31,517.9)

(20,282.3)

116,133.1

64,332.9

512

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

67,250.1

71,095.2

572,042.7

710,388.0

513

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

35,732.2

50,812.8

688,175.8

774,720.9

АВЛАГЫН ТАЙЛАН (СУМДААР)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН (СУМДААР)

(мянган төгрөг)

242,793.5

Код

Дансны нэр, төрөл

Өмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

1

НИЙТ ДҮН

254,200.8

78,621.4

53,990.6

278,831.6

2

Баяндун

1,748.2

13,837.5

10,697.4

4,888.3

3

Баянтүмэн

3,026.3

2,504.2

1,967.5

3,563.0

4

Булган

208.6

-

-

208.6

5

Дашбалбар

551.6

1,654.1

1,772.9

432.8

6

Матад

1,848.7

7,275.6

5,373.0

3,751.3

7

Халхгол

1,164.4

184.3

157.9

1,190.8

8

Хөлөнбуйр

580.9

12,711.6

12,968.7

323.7

9

Цагаан-Овоо

495.9

860.0

472.7

883.2

10

Баян-Уул

1,319.2

400.0

577.6

1,141.7

11

Чойбалсан

2,705.7

3,408.2

3,408.2

2,705.7

12

Чулуунхороот

284.6

997.8

-

1,282.4

13

Хэрлэн

31,729.6

-

16,063.1

15,666.6

14

СЭЗБЗ-ийн хэлтэс

208,537.1

34,788.1

531.7

242,793.5

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Дансны нэр, төрөл

Өмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

НИЙТ ДҮН

254,200.8

78,621.4

53,990.6

278,831.6

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

6,140.0

9,285.3

8,340.9

7,084.4

Төлбөртэй үйлчилгээний авлага

-

-

-

-

Зээлийн хүүгийн авлага

208,169.2

5,602.5

16,063.1

197,708.7

Хувь хүмүүсээс авах авлага

7,690.2

19,118.7

17,220.0

9,588.9

Гэрэл цахилгааны авлага

104.9

5,789.4

4,522.2

1,372.1

Түлш халаалтын авлага

-

-

-

-

Дотоод албан томилолтын авлага

-

-

-

-

Хоолны авлага

-

-

-

-

Эмийн авлага

-

-

-

-

Урсгал засварын авлага

-

-

-

-

Байрны засварын авлага

-

-

-

-

Бусад байгууллагаас авлага

2,096.4

8,825.6

7,844.5

3,077.5

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжид олгосон зээл

30,000.0

30,000.0

-

60,000.0

Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага

-

-

-

-

508,401.5

157,242.8

107,981.2

557,663.1

· Орон нутгийн төсвийн авлага оны эхнээс 5.4 сая төгрөгөөр буюу 2.1 хувиар буурсан боловч аж ахуйн нэгж, иргэдэд жижиг дунд үлдвэр хөгжүүлэх зорилгоор урт хугацаатай 30.0 сая төгрөгийн зээлийг олгосноос болж авлага нэмэгдсэн

·         Авлагын үлдэгдэлд урт хугацаатай эргэн төлөгдөх зээл 129.8 сая төгрөг Зоос банкинд 2008, 2009 онуудад Жижиг дунд үйлдвэр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор олгосон 60.0 сая төгрөг, Хадлан тэжээлийн нөөц бэлтгэх зориулалтаар олгосон 23.3 сая төгрөгийг авлагад тусгасан

Өглөгийн тайлан /сумдаар/

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН (СУМДААР)

(мянган төгрөг)

Код

Дансны нэр, төрөл

Өмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

1 НИЙТ ДҮН

78,382.9

952,109.9

1,003,981.5

26,511.3

2 Баяндун

3.2

3,819.7

3,822.9

-

3 Баянтүмэн

24.8

2,056.4

24,800.0

2,056.4

4 Эргэн төлөгдөх зээл

2,056.5

2,056.5

5 Булган

146.6

98,754.6

97,799.9

1,101.3

6 Эргэн төлөгдөх зээл

1,101.3

1,101.3

7 Гурванзагал

-

14,329.0

14,329.0

-

8 Дашбалбар

535.8

138,405.6

138,941.3

-

9 Матад

-

-

-

-

10 Халхгол

2,472.0

-

2,472.0

-

11 Хөлөнбуйр

128.4

264.1

392.4

-

12 Цагаан-Овоо

270.0

87,292.9

87,562.9

-

13 Баян-Уул

217.3

119,559.0

119,776.3

-

14 Чойбалсан

-

27,606.2

27,456.2

150.0

15 Эргэн төлөгдөх зээл

150.0

150.0

16 Чулуунхороот

-

93,199.0

93,199.0

-

17 Хэрлэн

283.0

-

283.0

-

18 СЭЗБЗ-ийн хэлтэс

74,302.0

366,823.4

417,921.8

23,203.6

Эргэн төлөгдөх зээл

23,203.6

23,203.6

· Сумдад хайгуулийн болон ашиглалт явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн байгалийн нөхөн сэрээлтийн барьцааны мөнгийг сумын төсвийн ерөнхий харилцах дансанд авсныг өглөгийн дансанд бүртгэснээс өглөг өссөн

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт

ДҮН

1

НИЙТ ДҮН

295,391.06

2

Баяндун

16,950.78

3

Баянтүмэн

38,620.69

4

Баян-Уул

10,630.57

5

Булган

6,976.36

6

Гурванзагал

12,801.29

7

Дашбалбар

13,581.82

8

Матад

7,368.01

9

Халхгол

11,724.92

10

Хөлөнбуйр

18,378.19

11

Сэргэлэн

13,387.10

12

Цагаан-Овоо

13,665.59

13

Чойбалсан

15,014.11

14

Чулуунхороот

14,878.63

15

Хэрлэн

46,451.82

16

СЭЗБЗ-ийн хэлтэс

54,961.19

Өглөгийн тайлан

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Дансны нэр, төрөл

Өмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

НИЙТ ДҮН

78,382.9

952,109.9

1,003,981.5

26,511.3

Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн тооцоо

-

-

-

-

Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон тооцоо

-

-

-

-

Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөв

25,991.3

3,307.8

2,787.8

26,511.3

Цалингийн өглөг

317.2

663,910.4

664,227.6

-

НДШ-ийн өглөг

147.2

113,694.3

113,841.4

-

ХАОАТ-ын өглөг

1,499.0

25,073.3

26,572.2

-

ҮЭ-ийн өглөг

2.8

-

2.8

-

Гэрэл цахилгааны тооцоо

-

6,391.7

6,391.7

-

Түлш халаалтын тооцоо

1,757.8

30,540.5

32,298.4

-

Шуудан холбооны тооцоо

-

7,223.7

7,223.7

-

Цэвэр, бохир усны тооцоо

-

328.0

328.0

-

Тээвэр шатахуунын тооцоо

-

26,236.8

26,236.8

-

Дотоод албан томилолтын тооцоо

-

18,110.2

18,110.2

-

Хоолын тооцоо

-

1,907.5

1,907.5

-

Эмийн тооцоо

-

-

-

-

Урсгал засварын тооцоо

-

-

-

-

Байрны түрээсийн тооцоо

-

843.5

843.5

-

Бусад зардлын тооцоо

-

3,659.6

3,659.6

-

Байгууллагад төлөх өглөг

47,957.2

24,036.9

71,994.1

-

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

710.5

26,845.7

27,556.2

-

  • · Орон нутгийн төсөв урсгал өргүй болж эргэн төлөгдөх зээлийн 26.5 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

БАРАА МАТЕРИАЛ

Үзүүлэлт

Тусгай зориулалтын материал

Бичиг хэргийн материал

Аж ахуйн материал

Сэлбэг
хэрэгсэл

Түлш, шатах тослох материал

Барилгын засварын материал

Хүнсний материал

Баглаа
боодол

Бусад хангамжийн материал

Мал
амьтад

Нөөцийн
бараа

ДҮН

НИЙТ ДҮН

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оны эхний үлдэгдэл

5,692.8

17,044.5

75,575.5

3,607.3

10,986.9

247.0

-

3,080.8

7,259.5

92,283.1

223.4

216,000.8

Нэмэгдсэн

5,357.1

61,027.5

46,033.6

12,903.5

120,799.9

1,802.6

3,651.7

-

6,945.2

68,644.7

2,589.0

329,754.7

Худалдан авсан

3,787.1

25,851.7

25,344.9

12,792.0

110,388.3

1,576.9

3,651.7

-

6,067.2

-

-

189,459.7

Хандиваар

70.0

-

14,265.4

-

9,609.4

-

-

-

-

22,985.7

-

46,930.5

Шилжүүлэн авсан

1,500.0

35,175.8

6,043.2

111.5

570.0

225.7

-

-

878.0

43,658.9

2,589.0

90,752.2

Бусад

-

-

380.2

-

232.2

-

-

-

-

2,000.0

-

2,612.3

Хасагдсан

405.4

36,626.6

44,250.5

11,976.0

130,152.7

1,566.6

3,651.7

-

12,784.7

8,598.2

352.1

250,364.5

Худалдсан, зарцуулсан

290.9

27,389.7

30,578.1

11,976.0

113,371.9

1,566.6

3,651.7

-

6,168.9

-

352.1

195,345.8

Шилжүүлсэн

114.5

9,050.7

11,615.6

-

16,357.7

-

-

-

6,615.8

1,618.2

-

45,372.5

Бусад

-

186.2

2,056.9

-

423.2

-

-

-

-

6,980.0

-

9,646.2

Эцсийн үлдэгдэл

10,644.6

41,445.4

77,358.6

4,534.8

1,634.0

483.0

-

3,080.8

1,420.0

152,329.5

2,460.3

295,391.1

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт

БИЕТ ХӨРӨНГӨ

БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ

ДҮН

Барилга байгууламж, орон сууц

Тээврийн хэрэгсэл

Машин тоног төхөөрөмж

Тавилга эд хогшил

Зам, гүүрийн байгууламж

Батлан хамгаалахын тоног төхөөрөмж

Түүх соёлын дурсгалт зүйл

Дуусаагүй барилга байгууламж

Бусад үндсэн хөрөнгө

Програм хангамж

Бусад биет
бус хөрөнгө

ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

914,645.45

401,482.89

997,991.62

355,796.01

224,084.32

1,339.40

509,600.00

9,169.00

1,008,036.57

37,496.43

99,692.81

4,559,334.50

Нэмэгдсэн

5,112,510.19

146,110.29

310,249.92

127,350.51

51,114.15

-

1,346,600.00

-

696,045.26

5,292.91

94.50

7,795,367.74

Худалдан авсан

-

-

12,280.47

11,141.20

-

-

-

-

22,644.38

-

-

46,066.05

Хандиваар

-

25,750.00

16,090.03

5,204.90

-

-

-

-

3,859.50

-

-

50,904.43

Шилжүүлэн авсан

91,824.68

11,220.00

41,230.98

33,579.97

4,589.07

-

-

-

31,751.37

-

-

214,196.08

Бусад

179,310.80

9,500.00

70,133.83

5,220.50

46,525.07

-

1,346,600.00

-

636,462.00

5,292.91

94.50

2,299,139.62

Дахин Үнэлгээний нэмэгдэл

4,841,374.72

99,640.29

170,514.61

72,203.94

-

-

-

-

1,328.00

-

-

5,185,061.56

Хасагдсан

1,264.70

16,320.00

132,666.24

114,821.40

-

-

-

-

94,545.84

-

-

359,618.18

Худалдсан

-

-

30.00

30.00

-

-

-

-

-

-

-

60.00

Акталсан

1,264.70

-

87,915.09

2,004.60

-

-

-

-

-

-

-

91,184.40

Шилжүүлсэн

-

16,320.00

27,040.84

112,786.79

-

-

-

-

53,145.84

-

-

209,293.47

Бусад

-

-

13,993.37

-

-

-

-

-

41,400.00

-

-

55,393.37

Дахин Үнэлгээний хорогдол

-

-

3,686.94

-

-

-

-

-

-

-

-

3,686.94

ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

6,025,890.94

531,273.18

1,175,575.31

368,325.13

275,198.47

1,339.40

1,856,200.00

9,169.00

1,609,535.99

42,789.34

99,787.31

11,995,084.06