Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 18 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 17 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 16 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 19 дугаар тэмдэглэлээс


[Дэлгэрэнгүй...]

13 дугаар шуурхай хуралдааны тэмдэглэл


[Дэлгэрэнгүй...]

12 дугаар шуурхай хуралдааны тэмдэглэл


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 07 дугаар тэмдэглэл


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 06 дугаар тэмдэглэл


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 05 дугаар тэмдэглэл


[Дэлгэрэнгүй...]

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны 04 дүгээр тэмдэглэл


[Дэлгэрэнгүй...]