Category Archives: Шилэн данс

2015 оны жилийн эцсийн тайлан

1502 TAILAN

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

OРОН НУТГИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ, АЙМГИЙН ОРЛОГО, СУМДЫН ОРЛОГО/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

СУМДААР

ОРОН НУТГИЙН НИЙТ ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ


 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 02 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН НИЙТ ГҮЙЦЭТГЭЛ /НИЙТ, АЙМАГ, СУМД, ТАТВАРЫН ОРЛОГООР/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

OРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМАГ, СУМД/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР said

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /НИЙТ, САЙДЫН БАГЦААР/

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ  /ДЭЛГЭРЭНГҮЙ/

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2015 12 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН  ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМАГ, СУМД/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

- СУМДААР 

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /НИЙТ/

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ НИЙТ /БАЙГУУЛЛАГААР/

 

 

 

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 11 сарын мэдээлэл

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /НИЙТ/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ОРОН НУТГИЙН НИЙТ ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Тайлбар: Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг Дорнод аймгийн албан есны вэб хуудсанд байршуулахаас гадна 2015 оноос хэрэгжиж эхэлсэн Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн дагуу Орон нутгийн ерөнхий орлогын мэдээллийг http://shilendans.gov.mn/main/agency/11880 ,   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэлийг http://shilendans.gov.mn/main/agency/11865,  сайтанд тус тус дэлгэрэнгүй байршуулж ажиллаж байгаа болно.