ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – СУМДААР  – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ/АЙМАГ НИЙТ,АЙМАГ, СУМ, СУМЫН ОРЛОГО ТУС БҮРДЭЭ/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – СУМДААР  – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГА НИЙТ /АЙМАГ//ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР – СУМДААР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ НИЙТ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – СУМДААР – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГА НИЙТ

ОРОН НУТГИЙН ТЄСВИЙН ГЇЙЦЭТГЭЛИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ OРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМГИЙН ТӨВ, СУМД/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР – ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР – СУМДААР ОРОН НУТГИЙН ӨР АВЛАГА  

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 1-р улирал/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан 1 БНСУ-ын Койка… Read More

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 4-Р САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  OРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, СУМДЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ