Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын 2009 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн тодруулга

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн  нэгтгэсэн тайланд  9 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 100 төсөвт  байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нэгтгэгдсэн. Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийн орлогын гүйцэтгэл 232.7 сая төгрөг болж төлөвлөгөө 33.4 хувиар буюу 58.3… Read More

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН БАДЛЫН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН БАДЛЫН ТАЙЛАН ҮЗҮҮЛЭЛТ Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 2 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 495,136.4 275,067.91 3 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө 0.2 199.25 4 Төгрөг\ ЖМС 0.2 199.25 6 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө 495,136.2 274,868.66 7 Төгрөг 495,136.2 274,868.66 11… Read More

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын 2009 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн тодруулга

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн  нэгтгэсэн тайланд  9 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 100 төсөвт  байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нэгтгэгдсэн. Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийн орлогын гүйцэтгэл 232.7 сая төгрөг болж төлөвлөгөө 33.4 хувиар буюу 58.3… Read More

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛАГЫН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛАГЫН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он НИЙТ ДҮН 76,030.5 41,235.5 58,116.9 59,149.1 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 7,320.0 10,621.5 15,430.7 2,510.7 Зээлийн хүүгийн авлага 84.6 – 84.6 – Хувь хүмүүсээс авах авлага… Read More

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) ҮЗҮҮЛЭЛТ Төсөв Тайлант он Өөрчлөлт Тоо Хувь I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 18,429,857.9 18,159,259.3 (270,598.6) 98.5 Тэргүүн шадар сайд 104,993.6 108,940.1 3,946.5 103.8 Стандарт хэмжил зүйн төв 57,638.2 58,741.8 1,103.6… Read More

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (мөнгөн хөрөнгө) ТЕЗ/Яам Байгууллага Төсөвт байгууллага Эхний үлдэгдэл Эцийн үлдэгдэл Үндэсний статистикийн газар Статистикийн хэлтэс 2.4 17.0 Байгаль орчны сайд Байгаль орчны алба 2,218.1 4,548.4 УЦУОШТөв 3,046.0 5,983.8 Байгаль орчны сайд Total 5,264.1 10,532.2… Read More

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Үзүүлэлт ДҮН 1 НИЙТ ДҮН 2,294,878.2 2 Тэргүүн шадар сайд 36,692.5 3 Стандарт хэмжил зүйн төв 3,867.4 4 Улсын Бүртгэлийн хэлтэс 32,825.1 5 Монгол Улсын Шадар сайд 124,514.8 6 Онцгой байдлын хэлтэс… Read More

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он НИЙТ ДҮН 63,953.37 4,640,365.47 4,701,359.06 2,959.79 Цалингийн өглөг 2,428.09 3,348,141.05 3,350,569.15 – НДШ-ийн өглөг 1,432.73 522,528.46 523,961.19 – ХАОАТ-ын өглөг 2,316.28 205,746.14 208,051.20 11.22… Read More

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Үзүүлэлт Биет хөрөнгө Биет бус хөрөнгө ДҮН НИЙТ ДҮН 66,005,177.67 30,546.71 66,035,724.38 Тэргүүн шадар сайд 134,632.76 715.00 135,347.76 Стандарт хэмжил зүйн төв 73,516.62 – 73,516.62 Улсын Бүртгэлийн хэлтэс 61,116.14 715.00 61,831.14… Read More