Category Archives: Шилэн данс

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын 2009 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн тодруулга

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн  нэгтгэсэн тайланд  9 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 100 төсөвт  байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нэгтгэгдсэн.
Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийн орлогын гүйцэтгэл 232.7 сая төгрөг болж төлөвлөгөө 33.4 хувиар буюу 58.3 сая төгрөгөөр даван биелж эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн  орлогын гүйцэтгэл 1269.5 сая төгрөг болж 0.1-хувиар буюу 1.3 сая төгрөгөөр  тасарлаа.
Өнгөрсөн оны өөрийн орлогын төлөвлөгөөний давалт,   төсвийн хэмнэлтээс Сангийн сайдын тушаалаар 351.6 сая төгрөгийг төвлөрсөн төсөвт төвлөрүүлж 24.6 сая төгрөгийг он дамжсан өр барагдуулахад зарцууллаа.
Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагууд 18159.3 сая төгрөг зарцуулж батлагдсан төсвөө 270.6 сая төгрөгөөр буюу 1.5 хувиар хэмнэж  58.7 хувийг боловсрол, соёлын салбарт, 26.0 хувийг эрүүл мэндийн салбарт, 4.3 хувийг хууль зүйн салбарт зарцуулсан нь төсвийн нийт зарлагын 89.0 хувь болж байна.
Төсвийн нийт зарлагын 1,3 хувийг өөрийн орлогоор 6,7 хувийг эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр 92.0 хувийг төсвөөс санхүүжүүллээ.
Төсвийн зарлагын 62.7 хувийг цалинд, 6.4 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд, эрүүл мэндийн даатгалын хураамжинд, 7.7 хувийг тогтмол зардалд, 10,6 хувийг үдийн цай , хоол, эмийн зардалд зарцуулсан нь нийт зарлагын 84.7 хувийг эзлэж байна.
Өнгөрсөн оны эхэнд улсын төсвийн байгууллагууд 22550.5 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй байсан бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, хандиваар 3113.8 сая төгрөгөөр дахин үнэлгээгээр 40935.3 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдэж оны эцэст 66035.7 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй  байна.
Улсын төсвийн байгууллагуудын бараа материалын үлдэгдэл 2009 оны жилийн эцэст 2294.9 сая төгрөгт хүрч  бараа үйлчилгээний бусад зардлын гүйцэтгэлийн 48.1 хувьтай  тэнцэж байгаа нь төсөвт байгууллагууд төсвийг зориулалт бусаар зарцуулж хэрэгцээнээс илүү бараа материал нөөцөлдөг, үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэх хөрөнгийг бараа материалын дансанд бүртгэснээс шалтгаалж байна.
Үүнээс улсын төсвийн байгууллагуудад 165.7 сая төгрөгийн мал байгаа боловч ашиг шимийг ашиглаж өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх талаар хангалтгүй ажиллаж байгаа нь төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн үр дүнгээр харагдаж байна.
Оны эцэст улсын төсвийн байгууллагуудын аж ахуйн нэгж, иргэдээс авах авлагын үлдэгдэл 59.1 сая төгрөг, өглөг 2.9 сая төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оноос авлага  16.9 сая төгрөгөөр буюу 22.2 хувиар, урсгал өрийн үлдэгдэл 2.9 сая төгрөг болж  61.0 сая төгрөгөөр буюу 95.4 хувиар буурлаа.
Бүх сумдыг  Онлойн сүлжээнд холбож төлбөр тооцоог Фрибалансын программаар гүйцэтгэдэг болсноор  төсвийн зарцуулалт нэгдсэн удирдлагад орж, зарцуулалтанд эдийн засгийн ангиллаар тавих хяналт сайжирсан, төсвийн зардлыг хэмнэх, сахилга хариуцлагыг чангатгах зарим арга хэмжээний тухай аймгийн засаг даргын 2009 оны 02 тоот албан даалгавар гаргаж бүх төсөвт байгууллагуудад хүргүүлэн гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажилласан,  Сангийн сайдын 2009 оны 147 дугаар тушаалаар батлагдсан төсвийн урсгал зардлын зүйл дотор зохицуулалт хийх журамын дагуу зарим зардлыг хязгаарлах, зайлшгүй өр үүсэх зардлыг зүйл дотор нь гүйлгэн зохицуулалт хийсэнээр урсгал өр буурлаа.

Хоорондын тооцоогоор цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолонд ирсэн 64455.6 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг  хоолны зардлын гүйцэтгэлд, Сангийн сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2009 оны 97/169 тоот тушаалаар төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, ажилчдын ажлын үр дүнгээр олгох 521.7 сая төгрөгөөс 435.7 сая төгрөгийн  мөнгөн урамшуулал олгож зарцуулагдаагүй 86.0 сая төгрөгийг төвлөрсөн төсөвт төвлөрүүллээ.
Мөнгөн урамшуулалд олгосон хөрөнгийн зардлыг цалин, нийгмийн даатгалын зардал дээр тусгаж нэгдсэн тайланд тохируулгын тайлангаар тохируулсан болно.
Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудад төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн багцаас төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх, өр барагдуулахад зориулж төсөвт байгууллагуудын бүртгэлийн харилцах дансаар  хийгдсэн  гүйлгээг төсөвт байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд тохируулгын тайлангаар тохирууллаа.

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН БАДЛЫН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН БАДЛЫН ТАЙЛАН

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

2

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

495,136.4

275,067.91

3

Кассанд байгаа бэлэн мөнгө

0.2

199.25

4

Төгрөг\ ЖМС

0.2

199.25

6

Банкинд байгаа бэлэн мөнгө

495,136.2

274,868.66

7

Төгрөг

495,136.2

274,868.66

11

Төсөвт байгууллагын харилцах

424,458.2

274,868.66

13

Төсөвт байгууллын харилцах (Арилжаа

70,678.0

-

25

АВЛАГА

76,030.5

59,149.08

26

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

7,320.0

2,510.69

29

Зээлийн хүүгийн авлага

84.6

-

30

Бусад авлага

68,625.9

56,638.39

31

Байгууллагаас авах авлага

27,506.8

20,168.87

32

Гэрэл цахилгааны авлага

474.4

-

34

Дотоод албан томилолтын авлага

1,643.2

-

35

Хоолын авлага

2,448.5

421.03

36

Эмийн авлага

344.2

210.76

37

Урсгал засварын авлага

21.0

-

39

Бусад зардлын тооцооны авлага

22,575.5

19,537.07

40

Хувь хүмүүсээс авах авлага

41,119.1

36,469.52

82

БАРАА МАТЕРИАЛ

2,056,045.0

2,294,878.24

83

Түүхий эд материал

468,007.1

466,705.44

84

Тусгай зориулалттай материал

287,582.2

316,421.42

85

Эм боох материал

180,254.7

150,284.02

87

Бэлэн бүтээгдэхүүн

170.2

-

88

Хангамжийн материал

1,374,795.5

1,658,451.92

89

Бичиг хэргийн материал

60,007.2

89,367.31

90

Аж ахуйн материал

574,848.1

666,319.34

91

Сэлбэг хэрэгсэл

7,512.6

11,422.48

92

Түлш, шатах тослох материал

44,977.8

33,821.30

93

Барилгын засварын материал

28,561.7

61,781.18

94

Хүнсний материал

106,676.9

98,759.07

95

Малын тэжээл

499.8

2,261.80

96

Баглаа боодол

768.0

1,017.77

97

Бусад бараа материал

550,943.3

693,701.66

98

Мал амьтад

199,583.8

165,673.69

99

Бусад

13,658.7

4,047.20

107

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

2,627,211.9

2,629,095.23

128

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

14,762,291.4

36,914,079.34

130

Биет хөрөнгө

14,739,020.4

36,891,870.50

131

Барилга, байгууламж, орон сууц

7,297,078.9

29,723,886.70

132

Барилга, байгууламж орон сууц – Анх

10,932,052.1

52,458,106.37

133

Барилга, байгууламж орон сууц – Хури

(3,634,973.2)

(22,734,219.66)

134

Авто-тээврийн хэрэгсэл

1,179,594.9

1,037,144.87

135

Авто-тээврийн хэрэгсэл анхны өртөг – А

1,723,809.1

1,910,615.16

136

Авто-тээврийн хэрэгсэл – Хуримтлагдсан

(544,214.2)

(873,470.29)

137

Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)

4,999,440.4

4,584,231.95

138

Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)-А

7,990,218.5

9,034,062.00

139

Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)–Х

(2,990,778.1)

(4,449,830.06)

140

Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

688,543.4

866,748.96

141

Тавилга, аж ахуйн эд хогшил – Анхны өр

1,167,996.9

1,606,857.66

142

Тавилга, аж ахуйн эд хогшил – Хуримтла

(479,453.5)

(740,108.70)

146

Батлан хамгаалах, цэргийн зориулалттай ТТ

240.6

44,524.76

147

Батлан хамгаалах, цэргийн зор ТТ- Анхн

14,849.9

63,640.52

148

Батлан хамгаалах, цэргийн зор ТТ-Хур

(14,609.3)

(19,115.76)

149

Түүх соёл, музейн дурсгалт зүйлс

155.1

-

150

Бусад үндсэн хөрөнгө

417,299.3

635,333.27

151

Бусад үндсэн хөрөнгө – Анхны өртөг

510,403.0

755,382.46

152

Бусад үндсэн хөрөнгө – Хуримтлагдсан э

(120,764.5)

(296,562.70)

153

Номын фонд

27,660.7

176,513.51

154

Дуусаагүй барилга, байгууламж

156,667.8

-

155

Биет бус хөрөнгө

23,271.0

22,208.84

156

Програм хангамж

23,271.0

22,031.53

157

Програм хангамж – Анхны өртөг

26,726.6

30,084.17

158

Програм хангамж – Хуримтлагдсан эл

(3,455.6)

(8,052.64)

159

Бусад биет бус хөрөнгө

-

177.31

160

Бусад биет бус хөрөнгө – Анхны өртө

-

462.54

161

Бусад биет бус хөрөнгө – Хуримтла

-

(285.23)

163

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

17,389,503.2

39,543,174.57

187

Өглөг

63,953.4

2,959.79

188

Ажилчидтай холбогдсон тооцоо

6,806.9

11.22

189

Цалингийн өглөг

2,428.1

-

190

НДШ-ийн өглөг

1,432.7

-

191

ХАОАТ-ын өглөг

2,316.3

11.22

192

ҮЭ-ийн өглөг

629.8

-

193

Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

25,915.7

1,624.45

194

Гэрэл цахилгааны тооцоо

3,271.5

-

195

Түлш халаалтын тооцоо

18,928.0

-

196

Шуудан холбооны тооцоо

119.8

-

197

Цэвэр, бохир усны тооцоо

319.8

-

198

Тээвэр шатахуунын тооцоо

80.0

-

199

Хоолын тооцоо

1.9

-

200

Эмийн тооцоо

1,805.3

-

203

Бусад зардлын тооцоо

1,389.4

1,624.45

207

Бусад өглөг

31,230.8

1,324.12

208

Байгууллагад төлөх өглөг

22,263.4

1,299.77

209

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

8,967.4

24.35

252

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

63,953.4

2,959.79

253

Засгийн газрын хувь оролцоо

17,325,549.9

39,540,214.78

254

Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан

22,483,801.7

25,216,389.61

255

Хуримтлагдсан үр дүн

(5,158,251.8)

(6,785,463.15)

256

Өмнөх үеийн үр дүн

(5,158,251.8)

(5,308,036.37)

257

Тайлант үеийн үр дүн

-

(1,477,426.79)

259

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

-

21,109,288.32

263

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

17,325,549.9

39,540,214.78

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын 2009 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн тодруулга

Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн  нэгтгэсэн тайланд  9 төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 100 төсөвт  байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нэгтгэгдсэн.
Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын өөрийн хөрөнгийн орлогын гүйцэтгэл 232.7 сая төгрөг болж төлөвлөгөө 33.4 хувиар буюу 58.3 сая төгрөгөөр даван биелж эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн  орлогын гүйцэтгэл 1269.5 сая төгрөг болж 0.1-хувиар буюу 1.3 сая төгрөгөөр  тасарлаа.
Өнгөрсөн оны өөрийн орлогын төлөвлөгөөний давалт,   төсвийн хэмнэлтээс Сангийн сайдын тушаалаар 351.6 сая төгрөгийг төвлөрсөн төсөвт төвлөрүүлж 24.6 сая төгрөгийг он дамжсан өр барагдуулахад зарцууллаа.
Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагууд 18159.3 сая төгрөг зарцуулж батлагдсан төсвөө 270.6 сая төгрөгөөр буюу 1.5 хувиар хэмнэж  58.7 хувийг боловсрол, соёлын салбарт, 26.0 хувийг эрүүл мэндийн салбарт, 4.3 хувийг хууль зүйн салбарт зарцуулсан нь төсвийн нийт зарлагын 89.0 хувь болж байна.
Төсвийн нийт зарлагын 1,3 хувийг өөрийн орлогоор 6,7 хувийг эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр 92.0 хувийг төсвөөс санхүүжүүллээ.
Төсвийн зарлагын 62.7 хувийг цалинд, 6.4 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд, эрүүл мэндийн даатгалын хураамжинд, 7.7 хувийг тогтмол зардалд, 10,6 хувийг үдийн цай , хоол, эмийн зардалд зарцуулсан нь нийт зарлагын 84.7 хувийг эзлэж байна.
Өнгөрсөн оны эхэнд улсын төсвийн байгууллагууд 22550.5 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй байсан бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, хандиваар 3113.8 сая төгрөгөөр дахин үнэлгээгээр 40935.3 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдэж оны эцэст 66035.7 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй  байна.
Улсын төсвийн байгууллагуудын бараа материалын үлдэгдэл 2009 оны жилийн эцэст 2294.9 сая төгрөгт хүрч  бараа үйлчилгээний бусад зардлын гүйцэтгэлийн 48.1 хувьтай  тэнцэж байгаа нь төсөвт байгууллагууд төсвийг зориулалт бусаар зарцуулж хэрэгцээнээс илүү бараа материал нөөцөлдөг, үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэх хөрөнгийг бараа материалын дансанд бүртгэснээс шалтгаалж байна.
Үүнээс улсын төсвийн байгууллагуудад 165.7 сая төгрөгийн мал байгаа боловч ашиг шимийг ашиглаж өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх талаар хангалтгүй ажиллаж байгаа нь төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн үр дүнгээр харагдаж байна.
Оны эцэст улсын төсвийн байгууллагуудын аж ахуйн нэгж, иргэдээс авах авлагын үлдэгдэл 59.1 сая төгрөг, өглөг 2.9 сая төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оноос авлага  16.9 сая төгрөгөөр буюу 22.2 хувиар, урсгал өрийн үлдэгдэл 2.9 сая төгрөг болж  61.0 сая төгрөгөөр буюу 95.4 хувиар буурлаа.
Бүх сумдыг  Онлойн сүлжээнд холбож төлбөр тооцоог Фрибалансын программаар гүйцэтгэдэг болсноор  төсвийн зарцуулалт нэгдсэн удирдлагад орж, зарцуулалтанд эдийн засгийн ангиллаар тавих хяналт сайжирсан, төсвийн зардлыг хэмнэх, сахилга хариуцлагыг чангатгах зарим арга хэмжээний тухай аймгийн засаг даргын 2009 оны 02 тоот албан даалгавар гаргаж бүх төсөвт байгууллагуудад хүргүүлэн гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажилласан,  Сангийн сайдын 2009 оны 147 дугаар тушаалаар батлагдсан төсвийн урсгал зардлын зүйл дотор зохицуулалт хийх журамын дагуу зарим зардлыг хязгаарлах, зайлшгүй өр үүсэх зардлыг зүйл дотор нь гүйлгэн зохицуулалт хийсэнээр урсгал өр буурлаа.

Хоорондын тооцоогоор цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолонд ирсэн 64455.6 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг  хоолны зардлын гүйцэтгэлд, Сангийн сайд, Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны сайдын 2009 оны 97/169 тоот тушаалаар төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, ажилчдын ажлын үр дүнгээр олгох 521.7 сая төгрөгөөс 435.7 сая төгрөгийн  мөнгөн урамшуулал олгож зарцуулагдаагүй 86.0 сая төгрөгийг төвлөрсөн төсөвт төвлөрүүллээ.
Мөнгөн урамшуулалд олгосон хөрөнгийн зардлыг цалин, нийгмийн даатгалын зардал дээр тусгаж нэгдсэн тайланд тохируулгын тайлангаар тохируулсан болно.
Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудад төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн багцаас төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэх, өр барагдуулахад зориулж төсөвт байгууллагуудын бүртгэлийн харилцах дансаар  хийгдсэн  гүйлгээг төсөвт байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд тохируулгын тайлангаар тохирууллаа.

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛАГЫН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛАГЫН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Дансны нэр, төрөл

Өмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

НИЙТ ДҮН

76,030.5

41,235.5

58,116.9

59,149.1

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

7,320.0

10,621.5

15,430.7

2,510.7

Зээлийн хүүгийн авлага

84.6

-

84.6

-

Хувь хүмүүсээс авах авлага

41,119.1

10,658.6

15,308.2

36,469.5

Гэрэл цахилгааны авлага

474.4

-

474.4

-

Дотоод албан томилолтын авлага

1,643.2

-

1,643.2

-

Хоолны авлага

2,448.5

400.0

2,427.5

421.0

Эмийн авлага

344.2

-

133.5

210.8

Урсгал засварын авлага

21.0

-

21.0

-

Байрны засварын авлага

531.2

-

531.2

-

Бусад байгууллагаас авлага

22,044.3

19,555.5

22,062.6

19,537.1

Тэргүүн шадар сайд

-

3,583.3

3,583,261.6

-

Хувь хүмүүсээс авах авлага

-

6.9

6.9

-

Бусад байгууллагаас авлага

-

3,576.4

3,576.4

-

Монгол Улсын Шадар сайд

36,741.3

8,689.4

24,610.3

20,820.4

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

2,324.4

8,569.5

10,436.7

457.2

Хувь хүмүүсээс авах авлага

21,438.8

-

1,195.5

20,243.2

Гэрэл цахилгааны авлага

156.0

-

156.0

-

Дотоод албан томилолтын авлага

1,643.2

-

1,643.2

-

Бусад байгууллагаас авлага

11,178.9

119.9

11,178.9

119.9

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

525.0

110.1

110.1

525.0

Хувь хүмүүсээс авах авлага

525.0

110.1

110.1

525.0

Байгаль орчны сайд

122.4

-

-

122.4

Бусад байгууллагаас авлага

122.4

-

-

122.4

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд

25,301.2

19,148.1

22,023.7

22,425.6

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

4,231.8

1,858.3

4,231.8

1,858.3

Зээлийн хүүгийн авлага

84.6

-

84.6

-

Хувь хүмүүсээс авах авлага

11,528.6

10,091.1

10,447.7

11,171.9

Гэрэл цахилгааны авлага

318.4

-

318.4

-

Хоолны авлага

2,448.5

400.0

2,427.5

421.0

Урсгал засварын авлага

21.0

-

21.0

-

Байрны засварын авлага

531.2

-

531.2

-

Бусад байгууллагаас авлага

6,137.1

6,798.7

3,961.4

8,974.4

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд

1,334.8

-

118.7

1,216.1

Хувь хүмүүсээс авах авлага

1,216.1

-

-

1,216.1

Бусад байгууллагаас авлага

118.7

-

118.7

-

Эрүүл мэндийн сайд

11,504.1

9,704.7

7,510.1

13,698.8

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

763.7

193.7

762.2

195.2

Хувь хүмүүсээс авах авлага

6,410.7

450.6

3,548.0

3,313.3

Эмийн авлага

344.2

-

133.5

210.8

Бусад байгууллагаас авлага

3,985.4

9,060.5

3,066.4

9,979.5

Үндэсний статистикийн газар

160.8

-

160.8

-

Бусад байгууллагаас авлага

160.8

-

160.8

-

Хүнс хөдөө аж ахуйн яам

340.9

-

-

340.9

Бусад байгууллагаас авлага

340.9

-

-

340.9

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Төсөв

Тайлант он

Өөрчлөлт

Тоо

Хувь

I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

18,429,857.9

18,159,259.3

(270,598.6)

98.5

Тэргүүн шадар сайд

104,993.6

108,940.1

3,946.5

103.8

Стандарт хэмжил зүйн төв

57,638.2

58,741.8

1,103.6

101.9

Улсын Бүртгэлийн хэлтэс

47,355.4

50,198.3

2,842.9

106.0

Монгол Улсын Шадар сайд

1,107,743.8

1,091,021.0

(16,722.8)

98.5

Онцгой байдлын хэлтэс

519,473.3

516,695.3

(2,778.0)

99.5

Хүүхдийн байгууллага

78,109.8

78,109.8

-

100.0

Мэргэжлийн хяналтын алба

424,262.8

414,655.0

(9,607.8)

97.7

Зүүн бүсийн зөвлөл

8,194.0

8,186.4

(7.6)

99.9

Улсын Нөөцийн салбар

77,703.9

73,374.5

(4,329.4)

94.4

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

779,384.2

779,821.5

437.3

100.1

Цагдаагийн хэлтэс

779,384.2

779,821.5

437.3

100.1

Байгаль орчны сайд

428,350.9

419,025.8

(9,325.1)

97.8

УЦУОШТөв

295,061.2

290,234.1

(4,827.1)

98.4

Байгаль орчны алба

133,289.7

128,791.7

(4,498.0)

96.6

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд

10,894,528.1

10,659,225.4

(235,302.7)

97.8

Цэцэрлэг

2,137,538.8

2,194,631.7

57,092.9

102.7

Ерөнхий боловсролын сургууль

6,306,400.4

6,253,071.5

(53,328.9)

99.2

МСҮТөв

655,891.8

566,933.0

(88,958.8)

86.4

ШСТТСургууль

940,882.7

796,396.6

(144,486.1)

84.6

Боловсрол соёлын газар

121,900.0

121,225.7

(674.3)

99.4

Орон нутгийн музей

142,294.3

146,286.6

3,992.3

102.8

Орон нутгийн номын сан

60,964.9

60,959.5

(5.4)

100.0

Хөгжимт драмын театр

232,223.9

227,719.7

(4,504.2)

98.1

Соёлын төв

296,431.3

292,001.0

(4,430.3)

98.5

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд

204,592.3

204,488.2

(104.1)

99.9

Хөдөлмөр халамжийн хэлтэс

195,573.8

195,469.7

(104.1)

99.9

Ахмадын хороо

9,018.5

9,018.5

-

100.0

Эрүүл мэндийн сайд

4,735,204.0

4,722,399.1

(12,804.9)

99.7

Нэгдсэн эмнэлэг

2,685,902.1

2,680,037.3

(5,864.8)

99.8

Сумын хүн эмнэлэг

1,336,452.2

1,336,190.7

(261.5)

100.0

Эрүүл мэндийн газар

330,633.4

329,722.1

(911.3)

99.7

Уламжлалт эмнэлэг

74,886.3

70,295.4

(4,590.9)

93.9

Биеийн тамир, спортын хороо

54,552.7

53,376.3

(1,176.4)

97.8

Өрхийн эмнэлэг

252,777.3

252,777.3

-

100.0

Үндэсний статистикийн газар

26,366.6

26,366.6

-

100.0

Статистикийн хэлтэс

26,366.6

26,366.6

-

100.0

Хүнс хөдөө аж ахуйн яам

148,694.4

147,971.7

(722.7)

99.5

Хөдөө аж ахуйн газар

148,694.4

147,971.7

(722.7)

99.5

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

100

100

-

100.0

АЖИЛЛАГСАД БҮГД

3,639

3,631

(8.0)

99.8

СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/

20,309

20,404

95.0

100.5

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

(мөнгөн хөрөнгө)

ТЕЗ/Яам

Байгууллага

Төсөвт байгууллага

Эхний үлдэгдэл

Эцийн үлдэгдэл

Үндэсний статистикийн газар Статистикийн хэлтэс

2.4

17.0

Байгаль орчны сайд Байгаль орчны алба

2,218.1

4,548.4

УЦУОШТөв

3,046.0

5,983.8

Байгаль орчны сайд Total

5,264.1

10,532.2

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд Боловсрол соёлын газар

30,272.2

579.0

Ерөнхий боловсролын сургууль

81,719.7

28,533.7

МСҮТөв

38,836.5

9,219.0

Орон нутгийн музей

11,051.8

5,550.9

Орон нутгийн номын сан

3,252.9

259.4

Соёлын төв

7,854.6

4,324.8

Хөгжимт драмын театр

3,597.0

808.3

Цэцэрлэг

25,152.7

12,208.0

ШСТТСургууль

137,407.5

169,610.2

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд Total

339,144.8

231,093.1

Монгол Улсын Шадар сайд Зүүн бүсийн зөвлөл

1.1

7.6

Мэргэжлийн хяналтын алба

42,980.7

15,115.2

Онцгой байдлын хэлтэс

21,095.9

Улсын Нөөцийн салбар

6,293.7

5,119.3

Хүүхдийн байгууллага

1,994.7

Монгол Улсын Шадар сайд Total

72,366.0

20,242.1

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд Ахмадын хороо

1,267.4

Хөдөлмөр халамжийн хэлтэс

313.1

104.1

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд Total

1,580.5

104.1

Тэргүүн шадар сайд Стандарт хэмжил зүйн төв

1,549.7

10,047.4

Улсын Бүртгэлийн хэлтэс

1,319.8

Тэргүүн шадар сайд Total

1,549.7

11,367.1

Хүнс хөдөө аж ахуйн яам Хөдөө аж ахуйн газар

6,184.2

550.2

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Цагдаагийн хэлтэс

32,746.6

129.5

Эрүүл мэндийн сайд Өрхийн эмнэлэг
Биеийн тамир, спортын хороо

3,804.9

Нэгдсэн эмнэлэг

3,612.4

Сумын хүн эмнэлэг

18,290.0

1,032.6

Уламжлалт эмнэлэг

2,612.7

Эрүүл мэндийн газар

7,977.9

Эрүүл мэндийн сайд Total

36,298.0

1,032.6

Grand Total

495,136.4

275,067.9

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

nine ways to check out in 5 days best sites to buy instagram followers 6 ways to check out in 6 days

width=”168″>

834.6

Үзүүлэлт

ДҮН

1

НИЙТ ДҮН

2,294,878.2

2

Тэргүүн шадар сайд

36,692.5

3

Стандарт хэмжил зүйн төв

3,867.4

4

Улсын Бүртгэлийн хэлтэс

32,825.1

5

Монгол Улсын Шадар сайд

124,514.8

6

Онцгой байдлын хэлтэс

72,890.9

7

Хүүхдийн байгууллага

9,475.2

8

Мэргэжлийн хяналтын алба

28,262.8

9

Зүүн бүсийн зөвлөл

4,593.8

10

Улсын Нөөцийн салбар

9,292.1

11

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

53,507.4

12

Цагдаагийн хэлтэс

53,507.4

13

Байгаль орчны сайд

24,472.3

14

УЦУОШТөв

12,780.3

15

Байгаль орчны алба

11,692.0

16

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд

1,505,751.4

17

Цэцэрлэг

316,912.8

18

Ерөнхий боловсролын сургууль

810,969.5

19

МСҮТөв

94,909.2

20

ШСТТСургууль

130,239.0

21

Боловсрол соёлын газар

8,185.1

22

Орон нутгийн музей

12,862.5

23

Орон нутгийн номын сан

10,605.1

24

Хөгжимт драмын театр

37,071.2

25

Соёлын төв

83,997.0

26

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд

16,742.5

27

Хөдөлмөр халамжийн хэлтэс

13,539.8

28

Ахмадын хороо

3,202.7

29

Эрүүл мэндийн сайд

446,122.5

30

Нэгдсэн эмнэлэг

256,788.0

31

Сумын хүн эмнэлэг

149,820.3

32

Эрүүл мэндийн газар

28,332.7

33

Уламжлалт эмнэлэг

10,346.9

34

Биеийн тамир, спортын хороо

35

Өрхийн эмнэлэг

-

36

Үндэсний статистикийн газар

2,648.4

37

Статистикийн хэлтэс

2,648.4

38

Хүнс хөдөө аж ахуйн яам

84,426.4

39

Хөдөө аж ахуйн газар

84,426.4

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Дансны нэр, төрөл

Өмнөх он

Нэмэгдсэн

Хорогдсон

Тайлант он

НИЙТ ДҮН

63,953.37

4,640,365.47

4,701,359.06

2,959.79

Цалингийн өглөг

2,428.09

3,348,141.05

3,350,569.15

-

НДШ-ийн өглөг

1,432.73

522,528.46

523,961.19

-

ХАОАТ-ын өглөг

2,316.28

205,746.14

208,051.20

11.22

ҮЭ-ийн өглөг

629.75

-

629.75

-

Гэрэл цахилгааны тооцоо

3,271.52

5,065.91

8,337.42

-

Түлш халаалтын тооцоо

18,928.02

4,149.36

23,077.38

-

Шуудан холбооны тооцоо

119.85

1,020.75

1,140.60

-

Цэвэр, бохир усны тооцоо

319.78

336.45

656.23

-

Тээвэр шатахуунын тооцоо

80.00

1,387.45

1,467.45

-

Дотоод албан томилолтын тооцоо

-

33.40

33.40

-

Хоолын тооцоо

1.85

-

1.85

-

Эмийн тооцоо

1,805.26

-

1,805.26

-

Бусад зардлын тооцоо

1,389.42

235.03

-

1,624.45

Байгууллагад төлөх өглөг

22,263.41

396,296.61

417,260.26

1,299.77

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

8,967.41

155,424.86

164,367.91

24.35

Тэргүүн шадар сайд

-

112,984.50

112,984.50

-

Цалингийн өглөг

-

73,188.04

73,188.04

-

НДШ-ийн өглөг

-

9,534.78

9,534.78

-

ХАОАТ-ын өглөг

-

2,828.01

2,828.01

-

Байгууллагад төлөх өглөг

-

24,333.60

24,333.60

-

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

-

3,100.07

3,100.07

-

Монгол Улсын Шадар сайд

14,924.89

660,360.62

674,212.22

1,073.30

Цалингийн өглөг

242.89

471,983.57

472,226.46

-

НДШ-ийн өглөг

-

16,766.58

16,766.58

-

ХАОАТ-ын өглөг

-

36,953.73

36,953.73

-

Гэрэл цахилгааны тооцоо

-

1,422.59

1,422.59

-

Түлш халаалтын тооцоо

-

847.00

847.00

-

Шуудан холбооны тооцоо

-

432.65

432.65

-

Тээвэр шатахуунын тооцоо

-

324.15

324.15

-

Байгууллагад төлөх өглөг

14,682.00

131,630.35

145,239.06

1,073.30

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

5,379.13

851,580.36

856,828.80

130.70

Цалингийн өглөг

-

622,483.01

622,483.01

-

НДШ-ийн өглөг

-

26,829.71

26,829.71

-

Байгууллагад төлөх өглөг

114.22

49,967.21

49,950.73

130.70

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

5,264.91

152,300.43

157,565.34

-

Байгаль орчны сайд

336.30

228,163.84

228,497.97

2.17

Цалингийн өглөг

-

141,813.39

141,813.39

-

НДШ-ийн өглөг

-

20,655.80

20,655.80

-

ХАОАТ-ын өглөг

336.30

5,835.79

6,172.09

-

Байгууллагад төлөх өглөг

-

59,858.86

59,856.69

2.17

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд

38,424.74

422,259.75

460,684.48

-

Цалингийн өглөг

2,185.19

215,545.22

217,730.41

-

НДШ-ийн өглөг

1,384.55

64,742.48

66,127.03

-

ХАОАТ-ын өглөг

1,965.68

24,249.85

26,215.53

-

ҮЭ-ийн өглөг

629.75

-

629.75

-

Гэрэл цахилгааны тооцоо

2,170.79

3,643.31

5,814.11

-

Түлш халаалтын тооцоо

18,928.02

3,302.36

22,230.38

-

Шуудан холбооны тооцоо

119.85

588.10

707.95

-

Цэвэр, бохир усны тооцоо

319.78

336.45

656.23

-

Тээвэр шатахуунын тооцоо

80.00

1,063.30

1,143.30

-

Дотоод албан томилолтын тооцоо

-

33.40

33.40

-

Хоолын тооцоо

1.85

-

1.85

-

Байгууллагад төлөх өглөг

6,983.32

108,755.27

115,738.59

-

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

3,655.96

-

3,655.96

-

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд

5.67

-

-

5.67

ХАОАТ-ын өглөг

5.67

-

-

5.67

Эрүүл мэндийн сайд

4,837.65

2,235,694.67

2,238,829.37

1,702.95

Цалингийн өглөг

0.02

1,735,644.23

1,735,644.25

-

НДШ-ийн өглөг

48.18

364,217.91

364,266.09

-

ХАОАТ-ын өглөг

8.63

130,301.62

130,304.70

5.55

Гэрэл цахилгааны тооцоо

1,100.72

-

1,100.72

-

Эмийн тооцоо

1,805.26

-

1,805.26

-

Бусад зардлын тооцоо

1,389.42

235.03

-

1,624.45

Байгууллагад төлөх өглөг

438.88

5,271.53

5,661.80

48.60

Хувь хүмүүст төлөх өглөг

46.54

24.35

46.54

24.35

Хүнс хөдөө аж ахуйн яам

45.00

129,321.72

129,321.72

45.00

Цалингийн өглөг

-

87,483.60

87,483.60

-

НДШ-ийн өглөг

-

19,781.19

19,781.19

-

ХАОАТ-ын өглөг

-

5,577.13

5,577.13

-

Байгууллагад төлөх өглөг

45.00

16,479.80

16,479.80

45.00

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН ТАЙЛАН

УЛСЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН ТАЙЛАН

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт

Биет хөрөнгө

Биет бус хөрөнгө

ДҮН

НИЙТ ДҮН

66,005,177.67

30,546.71

66,035,724.38

Тэргүүн шадар сайд

134,632.76

715.00

135,347.76

Стандарт хэмжил зүйн төв

73,516.62

-

73,516.62

Улсын Бүртгэлийн хэлтэс

61,116.14

715.00

61,831.14

Монгол Улсын Шадар сайд

1,999,394.51

1,450.00

2,000,844.51

Онцгой байдлын хэлтэс

1,301,300.29

550.00

1,301,850.29

Хүүхдийн байгууллага

386,318.93

-

386,318.93

Мэргэжлийн хяналтын алба

241,053.98

-

241,053.98

Зүүн бүсийн зөвлөл

2,330.30

-

2,330.30

Улсын Нөөцийн салбар

68,391.00

900.00

69,291.00

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

2,324,995.64

550.00

2,325,545.64

Цагдаагийн хэлтэс

2,324,995.64

550.00

2,325,545.64

Байгаль орчны сайд

507,371.99

-

507,371.99

УЦУОШТөв

470,398.79

-

470,398.79

Байгаль орчны алба

36,973.21

-

36,973.21

Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны сайд

43,598,338.89

22,170.29

43,620,509.18

Цэцэрлэг

7,294,053.65

1,757.86

7,295,811.52

Ерөнхий боловсролын сургууль

24,868,386.55

16,280.42

24,884,666.98

МСҮТөв

1,724,657.53

2,550.00

1,727,207.53

ШСТТСургууль

4,210,264.38

580.00

4,210,844.38

Боловсрол соёлын газар

130,813.08

790.00

131,603.08

Орон нутгийн музей

1,330,265.97

-

1,330,265.97

Орон нутгийн номын сан

505,479.77

-

505,479.77

Хөгжимт драмын театр

124,095.49

-

124,095.49

Соёлын төв

3,410,322.47

212.00

3,410,534.47

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд

431,526.42

-

431,526.42

Хөдөлмөр халамжийн хэлтэс

427,045.23

-

427,045.23

Ахмадын хороо

4,481.19

-

4,481.19

Эрүүл мэндийн сайд

16,647,524.66

5,211.42

16,652,736.08

Нэгдсэн эмнэлэг

11,102,301.08

-

11,102,301.08

Сумын хүн эмнэлэг

4,502,115.75

5,211.42

4,507,327.17

Эрүүл мэндийн газар

986,142.64

-

986,142.64

Уламжлалт эмнэлэг

21,955.03

-

21,955.03

Биеийн тамир, спортын хороо

35,010.17

-

35,010.17

Үндэсний статистикийн газар

32,063.13

450.00

32,513.13

Статистикийн хэлтэс

32,063.13

450.00

32,513.13

Хүнс хөдөө аж ахуйн яам

329,329.66

-

329,329.66

Хөдөө аж ахуйн газар

329,329.66

-

329,329.66