2011 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн орлогын талаар:   Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 9353.3 сая төгрөгт хүрч төлөвлөгөө 2453.9 сая төгрөөөр буюу 35.6 хувиар давж биеллээ.   Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 1133.2 сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 227.1 сая төгрөгөөр, цалин хөлс… Read More

2011 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 7356.3 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 1667.2 сая төгрөөөр  буюу 29.3 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 746.1 сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 312.2 сая төгрөгөөр, цалин хөлс болон түүнтэй… Read More

2011 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 6076.3 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө 1087.3 сая төгрөөөр  буюу 21.8 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 195.9 сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 228.8 сая төгрөгөөр, цалин хөлс болон түүнтэй… Read More

2011 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 5309.9 сая төгрөгт хүрч  төлөвлөгөө  928.2 сая төгрөөөр  буюу 21.2 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 223.0 сая төгрөгөөр, хүү торгуулийн орлого 239.8 сая төгрөгөөр, цалин хөлс болон түүнтэй… Read More

2011 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн орлогын талаар: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 4528.9 сая төгрөгт хүрч төлөвлөгөө   823.9 сая төгрөөөр буюу 22.2 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 272.2 сая төгрөгөөр, хүү, торгуулийн орлого 119,8 сая төгрөгөөр, цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын… Read More

2011 оны 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас аймгийн төсөвт тодотгол хийсэнтэй холбогдуулан аймгийн төсвийн хуваариудыг шинэчлэн баталж Сангийн яамны төсвийн бодлогын газарт нэгтгэлийг хүргүүллээ. Орон нутгийн төсөвт байгууллага болон сумдаас 2012 оны төсвийн хөрөнгө оруулалт төсөвт байгууллагын урсгал зардлын төслийн саналуудыг Санхүү, төрийн сангийн… Read More

2011 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 3536.5 сая төгрөгт хүрч төлөвлөгөө    891.7 сая төгрөөөр буюу 33.7 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 292.2 сая төгрөгөөр, ашиглалтын болон хайгуулийн лицензийн төлбөр 53.3 сая төгрөгөөр, цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын татвар… Read More

2011 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн гүйцэтгэлийн чиглэлээр: Орон нутгийн төсвийн нийт урсгал орлого 2741.9 сая төгрөгт хүрч төлөвлөгөө     836.6 сая төгрөөөр буюу 43.9 хувиар давж биеллээ. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 362.6 сая төгрөгөөр, ашиглалтын болон хайгуулийн лицензийн төлбөр 62.4 сая төгрөгөөр, цалин хөлс болон түүнтэй… Read More

2011 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ: Орон нутгийн болон орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагуудын багц 4 сарын  төсвийн зарцуулалтын эрхийн баталгааг зоож ,  гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллалаа. Аймгийн төсвөөс сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэг 531,4 сая төгрөг,  төсөвт байгуллагуудын санхүүжилтэнд 704,3,сая төгрөг ,… Read More