Санхүүгийн байдлын тайлан /Байгууллагын төрлөөр/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРЛӨӨР) (мянган төгрөг) Үзүүлэлт Төсөвт байгууллага Төрөл/сан Төрийн сан Нэгтгэсэн дүн 1 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 35,732.2 50,812.8 688,175.8 774,720.9 2 АВЛАГА 51,122.9 – 227,708.7 278,831.6 3 БАРАА МАТЕРИАЛ 295,391.1 – – 295,391.1 4 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 382,246.2… Read More

Орон нутгийн 2010 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн тодруулга

Тайлагнагч байгууллага Энэхүү нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаар  Дорнод аймгийн 2009 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг бүх төсөвт байгууллага, төрийн сангийн санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнг бүрэн багтаасан болно.… Read More

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН (БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРЛӨӨР)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН (БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРЛӨӨР) (мянган төгрөг) Үзүүлэлт Төсөвт байгууллага Төсөл/сан Төрийн сан Нэгтгэсэн дүн Татварын орлого 4,118,330.6 4,118,330.6 3 Хүн амын орлогын албан татвар – – 2,384,147.6 2,384,147.6 4 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэдийн – – 68,801.7 68,801.7 5… Read More

АВЛАГЫН ТАЙЛАН (СУМДААР)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН (СУМДААР) (мянган төгрөг) 242,793.5 Код Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он 1 НИЙТ ДҮН 254,200.8 78,621.4 53,990.6 278,831.6 2 Баяндун 1,748.2 13,837.5 10,697.4 4,888.3 3 Баянтүмэн 3,026.3 2,504.2 1,967.5 3,563.0 4 Булган 208.6 – –… Read More

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

АВЛАГЫН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он НИЙТ ДҮН 254,200.8 78,621.4 53,990.6 278,831.6 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 6,140.0 9,285.3 8,340.9 7,084.4 Төлбөртэй үйлчилгээний авлага – – – – Зээлийн хүүгийн авлага 208,169.2 5,602.5 16,063.1 197,708.7… Read More

Өглөгийн тайлан /сумдаар/

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН (СУМДААР) (мянган төгрөг) Код Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он 1 НИЙТ ДҮН 78,382.9 952,109.9 1,003,981.5 26,511.3 2 Баяндун 3.2 3,819.7 3,822.9 – 3 Баянтүмэн 24.8 2,056.4 24,800.0 2,056.4 4 Эргэн төлөгдөх зээл 2,056.5 2,056.5… Read More

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ҮЛДЭГДЭЛ СУМДААР (мянган төгрөг) Үзүүлэлт ДҮН 1 НИЙТ ДҮН 295,391.06 2 Баяндун 16,950.78 3 Баянтүмэн 38,620.69 4 Баян-Уул 10,630.57 5 Булган 6,976.36 6 Гурванзагал 12,801.29 7 Дашбалбар 13,581.82 8 Матад 7,368.01 9 Халхгол 11,724.92 10 Хөлөнбуйр 18,378.19 11… Read More

Өглөгийн тайлан

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Дансны нэр, төрөл Өмнөх он Нэмэгдсэн Хорогдсон Тайлант он НИЙТ ДҮН 78,382.9 952,109.9 1,003,981.5 26,511.3 Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн тооцоо – – – – Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон тооцоо – – – – Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны… Read More

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) БАРАА МАТЕРИАЛ Үзүүлэлт Тусгай зориулалтын материал Бичиг хэргийн материал Аж ахуйн материал Сэлбэг хэрэгсэл Түлш, шатах тослох материал Барилгын засварын материал Хүнсний материал Баглаа боодол Бусад хангамжийн материал Мал амьтад Нөөцийн бараа ДҮН НИЙТ ДҮН… Read More

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН (мянган төгрөг) Үзүүлэлт БИЕТ ХӨРӨНГӨ БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ ДҮН Барилга байгууламж, орон сууц Тээврийн хэрэгсэл Машин тоног төхөөрөмж Тавилга эд хогшил Зам, гүүрийн байгууламж Батлан хамгаалахын тоног төхөөрөмж Түүх соёлын дурсгалт зүйл Дуусаагүй барилга байгууламж Бусад үндсэн… Read More