Category Archives: Шилэн данс

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

НИЙТ ӨР АВЛАГА

ӨР АВЛАГА/БАЙГУУЛЛАГААР/

 

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээлэл

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

- СУМДААР 

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2017 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ

- СУМДААР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВЙИН БАЙГУУЛЛАГУУДЫ ӨР АВЛАГА 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 1 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНМЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

 

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

MЭДЭЭ OРЛОГО

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГА НИЙТ

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР said

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ