Category Archives: Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

 

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

MЭДЭЭ OРЛОГО

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГА НИЙТ

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР said

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ/АЙМАГ НИЙТ,АЙМАГ, СУМ, СУМЫН ОРЛОГО ТУС БҮРДЭЭ/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГА НИЙТ /АЙМАГ//ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

- СУМДААР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ НИЙТ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГА НИЙТ

ОРОН НУТГИЙН ТЄСВИЙН ГЇЙЦЭТГЭЛИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

OРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМГИЙН ТӨВ, СУМД/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

- СУМДААР

ОРОН НУТГИЙН ӨР АВЛАГА

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

OРОН НУТГИЙН НИЙТ ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ, АЙМГИЙН ОРЛОГО, СУМДЫН ОРЛОГО/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

СУМДААР

ОРОН НУТГИЙН НИЙТ ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ