Category Archives: Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

төрийн-алба1

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын тов зарлагдлаа

ДОРНОД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР  

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.  

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

Ø  Боловсролын шаардлага”: Тухайн ажлын байранд боловсролын ямар зэрэг тавигдсанаас шалтгаалж бакалавр эсвэл магистрын зэрэгтэй байх.

Ø  “Мэргэжлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/.

Ø  “Мэргэшлийн шаардлага”: Мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно.

Ø  “Туршлагын шаардлага”: Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцдог. /Нийгмийн даатгалындэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 06 дугаар сарын 56-ны өдрүүдэд 09.00-12.30 хүртэл, 12.30-17.00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 15.00 цагт өгнө.

Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна.

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

1.    Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.

3.    Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

4.    Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.    “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.

6.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.    Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

            Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

Шалгалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ний өдрийн 08:00 цагаас эхлэн доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/

 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/

 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

            Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг csc.gov.mn  сайтаас болон 70583437 дугаараас лавлах боломжтой.

 

ДОРНОД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ

 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ  ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛ/ 

Д/Д

Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай чадвар

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 Дашбалбар, Сэргэлэн

  сумын ЗДТГазар

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

Мэргэжилтэн

Бэлчээрийн менежмент, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-3

2

Дээд

ХАА-н эдийн засагч,Инженер, МАА-н менежер,  Мал зүй,  аж ахуйн болон усны инженер

Мал зүйч,

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан

Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх

2

Гурванзагал сумны ЗДТГазар

Засаг даргын Тамгын газар

Газрын даамал

Газрын харилцааг зохицуулах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-3

1

Дээд

Газрын кадастр, газар зохион байгуулагч, геодезийн инженер

-

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, баримт бичиг боловсруулах

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах

3

Баян-Уул сумын ЗДТГазар

Засаг даргын Тамгын газар

Мэргэжилтэн

Нийгмийн ажилтан

ТЗ-3

1

Дээд

Нийгмийн ажилтан, социологич

-

-

Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Багаар ажиллах, баримт бичиг боловсруулах,

4

Гурванзагал сумын ЗДТГазар

Засаг даргын Тамгын газар

Мэргэжилтэн

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, удмын санг хамгаалах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-3

1

Дээд

Мал зүйч

-

-

Компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах

ДОРНОД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР  

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.  

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

Ø  Боловсролын шаардлага”: Тухайн ажлын байранд боловсролын ямар зэрэг тавигдсанаас шалтгаалж бакалавр эсвэл магистрын зэрэгтэй байх.

Ø  “Мэргэжлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/.

Ø  “Мэргэшлийн шаардлага”: Мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно.

Ø  “Туршлагын шаардлага”: Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцдог. /Нийгмийн даатгалындэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 06 дугаар сарын 56-ны өдрүүдэд 09.00-12.30 хүртэл, 12.30-17.00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх зааварчилгааг Салбар комиссоос аймгийн ЗДТГ-т 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 15.00 цагт өгнө.

Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна.

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

1.    Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.

3.    Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

4.    Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.    “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.

6.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.    Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

            Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

Шалгалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ний өдрийн 08:00 цагаас эхлэн доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/

 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/

 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

            Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг csc.gov.mn  сайтаас болон 70583437 дугаараас лавлах боломжтой.

 

ДОРНОД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ

 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ  ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА /ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛ/

 

Д/Д

Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай чадвар

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Баян-дун сумын Засаг даргын Тамгын газар

Засаг даргын Тамгын газар

Мэргэжилтэн

Байгаль орчин хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-6

1

Дээд

Байгаль орчин, ус судлал, усны хими

Байгаль орчны чиглэлээр мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

Зохион байгуулах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах

 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих

2

Мэргэжлийн хяналтын газар

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-6

1

Дээд

Эрүүл ахуйч, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч

Мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан

Зохион байгуулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай

Орос, англи хэлний мэдлэгтэй, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих

3

Мэргэжлийн хяналтын газар

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч

ТЗ-6

1

Дээд

Малын их эмч

Мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан

Зохион байгуулах чадвартай, программ компьютерийн хэрэглээний дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай

Орос, англи хэлний мэдлэгтэй, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг чанд сахих

4

Боловсрол соёл урлагийн газар

Захиргаа удирдлагын алба

Мэргэжилтэн

Сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсрол, соёл урлагийн мэдээллийн  сан бүрдүүлэх, статистик мэдээлэл нэгтгэх

ТЗ-5

1

Дээд

Мэдээллийн технологи, компьютерийн программ хангамж

Мэдээллийн сангийн чиглэлээр задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, харьцуулах арга зүй эзэмшсэн, боловсрол судлал

Сургалтын менежер, статистик мэдээллийн 3-ээс доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээлч

Дүгнэлт хийх, шийдвэр гаргах, байгууллагын хэтийн төлөвлөлийн онол арга зүй эзэмшсэн, үйл ажиллагааны тайлан мэдээг  гаргаж дүн шинжилгээ хийх чадвартай

5

Боловсрол соёл урлагийн газар

Захиргаа удирдлагын алба

Мэргэжилтэн

Дизайн, техн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ологийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтан

ТЗ-5

1

Дээд

Дизайн, технологийн

Сургалтын технологи судалгааны арга зүйг эзэмшсэн

Боловсролын байгууллагад 5-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээлч

Компьютерийн хэрэглээний дээр ажиллах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай

6

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Уламжлалт ангаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Хүний их эмч

Уламжлалт ангаах ухаан

Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой

Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах

7

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүд, нярайн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

Эрүүл мэндийг хамгаалах, хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлэх

Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой

Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах

8

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Хүний их эмч

Хүний их эмч

Мэргэжилээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй

Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах

9

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Сэтгэцийн эрүүл мэнд, донтох, эмгэг, осол гэмтэл, тандалт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Хүний их эмч

Хүний их эмч

Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй

Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах

10

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

БЗДХ-ын тандалт, сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Хүний их эмч

Хүний их эмч

Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй

Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах

11

Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэ

ТЗ-5

1

Дээд

Хүний их эмч, хүнсний технологич

Хүнсний технологич

Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй

Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах

12

Эрүл мэндийн газар

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Дархлаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Их эмч, сувилахуй

Дархлаажуулалт, Вакцины хүйтэн хэлхээгээр мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ 1-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах, харилцааны өндөр соёлтой, гадаад хэлний мэдлэгтэй

Ёс зүйн хэм хэмжээг зохион байгуулах, багаар ажиллах

ДОРНОД АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

logo

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ

СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

          Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

          Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2016 оны  05 дугаар сарын  23, 24-ний  өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ.

          Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар  комисс  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2016 оны 05  дугаар  сарын 25-ны  өдрийн 16.00 цагт өгнө.

          Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 6 000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

1.     Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.     Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.

3.     Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

4.     Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.     “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.

6.     Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.     Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

        Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

          2016  оны  05  дугаар  сарын 26-ны өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 

1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт

 

2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

          Шалгалт  авах газар, хуваарийг  бүртгүүлсэн иргэдийн  тооноос  хамааруулан  2016 оны 05  дугаар  сарын 25-ны  өдрийн  16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээр мэдээлнэ.

          Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх  иргэд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын  7058-3437  дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

ДОРНОД  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Д/Д Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр Нэгжийн нэр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол мэргэжил мэргэшил туршлага Ур чадвар Тусгай чадвар
1 Халхгол сумЗДТГ МЭҮ-ийн тасаг Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл хариуцсан  мэргэжилтэн Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, удмын санг хамгаалах ТЗ-3

1

Дээд, бакалавр Малын их эмч, мал зүйч Иргэдтэй зөв боловсон харилцах, багаар ажиллах, чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хөдөө орон нутагт тогтвортой ажиллах.
2 Халхгол сум Цогтсүмбэр баг Багийн зохион байгуулагч Багийн мэдээлэл сурталчилгаа, дотоод ажил хариуцсан ажилтан ТЗ-1

1

дээд, бакалавр Гадаад харилцаа,нийгмийн ажилтан.бусад. Иргэдтэй зөв боловсон харилцах, багаар ажиллах, чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хөдөө орон нутагт тогтвортой ажиллах.
3 Халхгол сумын ЗДТГ ЗДТГ Газрын даамал Газрын тухай багц хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ТЗ-3

1

Дээд , бакалавр Газар зохион байгуулалт эсэхүл газрын кадастрын инженер Багаар ажиллах, чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хөдөө орон нутагт тогтвортой ажиллах.
4

Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газар

МЭҮ-ийн тасаг

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан  мэргэжилтэн Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, удмын санг хамгаалах ТЗ-3    1 Дээд бакалавр Мал зүйч Багаар ажиллах, тайлан мэдээ боловсруулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Тухайн орон нутагт тогтвор суурьшилтай  ажиллах
5

Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газар

МЭҮ-ийн тасаг

Малын эрүүл ээнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Малын эрүүл мэнд, хүнсний эрүүл аюулгүй байдалд хяналт тавих ТЗ-3    1 Дээд бакалавр Малын их эмч Багаар ажиллах, тайлан мэдээ боловсруулах, харилцааны соёлтой, асуудал шийдвэрлэх  чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Тухайн орон нутагт тогтвор суурьшилтай  ажиллах
6

Матад сумын ЗДТГ

Байгаль орчны тасаг

Байгаль хамгаалагч Байгаль хамгаалах ТЗ-2 1 Дээд Экологич, байгаль хамгаалагч Багаар ажиллах, тайлан мэдээ боловсруулах, харилцааны соёлтой, асуудал шийдвэрлэх  чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх. Хөдөө ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

logo

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ

СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

 • Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.
 • Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2016 оны  05 дугаар сарын  23, 24-ний  өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ.
 • Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар  комисс  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2016 оны 05  дугаар  сарын 25-ны  өдрийн 16.00 цагт өгнө.
 • Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 6 000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

 1. Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 2. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.
 3. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
 4. Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;
 5. “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.
 6. Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
 7. Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

                Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

 • 2016  оны  05  дугаар  сарын 26-ны өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 

1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт

 

2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

 • Шалгалт  авах газар, хуваарийг  бүртгүүлсэн иргэдийн  тооноос  хамааруулан  2016 оны 05  дугаар  сарын 25-ны  өдрийн  16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээр мэдээлнэ.
 • Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх  иргэд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын  7058-3437  дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

ДОРНОД  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Д/Д Захиалга өгсөн газар, байгууллагын нэр Нэгжийн нэр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал зэрэглэл Орон тоо Боловсрол мэргэжил мэргэшил туршлага Ур чадвар Тусгай чадвар
1

Аймгийн Шүүх

Тамгын газар

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Шүүх хуралдааны бэлтгэл хангах, шүүх хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх ТЗ-5 1 Дээд Эрх зүйч Төрийн байгууллагад ажилласан байх Компьютерийн хэрэглээний  программ дээр чөлөөтэй ажилладаг байх, ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах,албан бичгийн найруулга  хийх чадвартай байх Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх
2

Аймгийн МХГ

Дэд бүтэц, хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, байгаль орчин, уул уурхайн хэлтэс

Улсын байцаагч Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт ТЗ-6 1 Дээд Эрүүл ахуйч, нийгмийн эрүүл мэнд судлалч Мэргэжлээрээ 3 аас доошгүй жил ажилласан байх Зохион байгуулах,шударга, зарчимч,хүнтэй зөв боловсон харьцах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх Орос, англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС

emegte

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эмэгтэйчүүд чуулав

Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн 106 жилийн ой, Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эмэгтэйчүүдийн харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэх, бие биенийхээ соёлыг харилцан сурталчлах, эмэгтэйчүүдийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор 2016 оны 03 дугаар сарын 04-07-ны өдөр Манжуур хотноо зохион байгуулсан арга хэмжээнд Дорнод аймгийн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл оролцжээ.

Манжуур хотын Намын хороо, Ардын засгийн ордон энэхүү арга хэмжээг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж, манай аймгийн төлөөлөгчдийг урьж оролцуулдаг билээ.

Арга хэмжээний үеэр Манжуур хотын удирдлага манай төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж, баярт оролцож байгаа нийт төлөөлөгчдөд баяр хүргэж, мэндчилгээ дэвшүүлэв.

Түүнчлэн Дорнод аймаг, Өвөрбайгалийн хязгаар, Манжуур хотын төлөөлөгчид хамтдаа Жалай нуурын бүс дэх Хүүхдийн шинжлэх ухаан, технологийн ордон, Манжуур хотын номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлав.

emm

Гурван улсын хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай тусгай хуралдаан болжээ

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Х.Энх-Отгон тэргүүтэй албаны төлөөлөгчид 2016 оны 03 дугаар сарын 03-04-ний өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Манжуур хотноо зохиогдсон “Монгол, Орос, Хятад /Манжуур/-ын Хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай тусгай хуралдаан”-нд оролцов.

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын Төрийн тэргүүн нарын 2 дахь удаагийн уулзалтаар гурван тал эдийн засгийн корридор байгуулах талаар санал нэгдсэн билээ. Энэхүү Эдийн засгийн корридор байгуулах санаачилгын хүрээнд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Манжуур хотын Ардын Засгийн ордноос Дорнод аймаг, ОХУ-ын Өвөрбайгалийн хязгаар, БНХАУ-ын Манжуур хотын хамтарсан гурван талын Хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах санаачилга гаргаж, энэхүү тусгай хуралдааныг зохион байгуулсан.

Хуралдаанд Дорнод аймаг, Өвөрбайгалийн хязгаар, Манжуур хотын удирдлагууд харилцан мэдээлэл хийж, хамтын ажиллагааны бүс байгуулах ажлыг эрчимжүүлж, ойрын хугацаанд өөр өөрийн улсын холбогдох дээд байгууллагадаа уламжилж, заавар, чиглэл авахаар тохиролцлоо.

Энэхүү тусгай хуралдааны үеэр ОХУ-ын Өвөрбайгалийн хязгаар, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Манжуур хотын ажлын хэсгийн 27-р хурал болж, тус хуралд манай төлөөлөгчид ажиглагчаар оролцож, Орос, Хятадын уулзалтын энэхүү механизмыг судалж, туршлага солилцлоо.

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

IMG_0028

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 7-р цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

IMG_0029

Tөрийн албаны салбар зөвлөл сумдад ажиллав

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ,  ТАЗСЗөвлөл нь Баянтүмэн, Булган, Хөлөнбуйр,Цагаан-Овоо, Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Гурванзагал сумдад Төрийн албаны хууль, Засгийн газрын тогтоол, төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэр, төрийн албаны стандартыг хэрхэн мөрдөж ажиллаж байгааг хянаж арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангалаа. Төрийн албан хаагчдад “Төрийн албаны хууль, төрийн албаны стандарт, Ёс зүйн хорооны талаар болон авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй бодлого арга хэмжээний талаар” сургалт зохион байгуулж, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн чиг үүргийг талаар мэдээлэл өгч, санал асуулга авч, төрийн албан хаагчдын ерөнхий мэдлэгийн түвшинг шалгах ажлыг зохион байгууллаа. Энхүү арга хэмжээнд сумдын 200 гаруй албан хаагчид хамрагдсан байна.

IMG_1241 IMG_1328

LogoMon

Дорнод аймгийн боловсрол, соёлын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлаж байна

ДОРНОД АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН  ГАЗРЫН ДАРГЫН  АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

 

       Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурам”-ын 4 дүгээр бүлгийн 17 дахь заалтыг үндэслэн Дорнод аймгийн Засаг даргын  эрхлэх хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсрол, соёлын газрын даргын албантушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1, Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурмын 1.6 -д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Ерөнхийшаардлага Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай
Боловсрол Дээд боловсролтой
Мэргэжил Боловсрол судлалын магистр
Мэргэшил Боловсрол, соёлын менежментийн арга зүйг эзэмшсэн байх
Туршлага Боловсролын  байгууллагад 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх
Ур чадвар Удирдан зохион байгуулах, судалгаа хийх, бичиг баримт боловсруулах, бүтээлч санаа дэвшүүлэх, мэдээлэл харилцааны технологийг эзэмшсэн, мэпээллийг ашиглах, боловсруулах чадвартай,гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх.
Тусгай шаардлага Боловсролын салбарын мэдлэгтэй,багаар ажиллах, ачаалал даах, илүү цагаар ажиллах чадвартай байх.

Сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулна.

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын  газрын 09 тоот өрөөнд 2015 оны 05 дугаар сарын 05,06–ны өдөр  08.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч бүртгэнэ.

Шалгалт авах хугацаа, байрыг бүртгэлийн явцад жич зарлана.

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэлийн үед дор дурдсан материалыг бүрдүүлж авчирна:

1.Биеийн байцаалт /Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1 –ийн дагуу

2.Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт

3. Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт

4. 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

5. Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр/ -ийн эх хувь, холбогдох материал

6. Ажил байдлын тодорхойлолт

7.Шалгалтын хураамж 10000 төгрөг

 

Дээрх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

                                                                  

                                                              Мэдээлэл, лавлагаа:

 

Дээрх сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлтэй иргэд Засаг даргын Тамгын газрын  7058-4455, 7058-3548 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авна уу.

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

ДОРНОД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН

ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ

СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

 

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnгэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

 • Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.
 • Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах  мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2015 оны  04  дүгээр сарын  29, 30-ны  өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ.
 • Бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх  газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх семинар /зааварчилга/-ыг Салбар  комисс  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2015 оны 05 дугаар  сарын 01-ний  өдрийн 16.00 цагт өгнө.
 • Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэний шалгалтын үйлчилгээний зардал 000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна

Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

 • Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
 • “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
  • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт
  • Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

 

 

Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

 • 2015  оны 05  дугаар  сарын 04-ний өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 

 1. 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт

 

 1. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

 1. 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

 • Шалгалт  авах газар, хуваарийг  бүртгүүлсэн иргэдийн  тооноос  хамааруулан  2015 оны 05  дугаар  сарын 01-ний  өдрийн  16.00 цагт Засаг даргын Тамгын газар дээрмэдээлнэ.
 • Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх  иргэд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Мэргэшлийн шалгалттай  холбоотой асуудлаар тус аймгийн ЗДТГ-ын  7058-3437 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

ДОРНОД  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Д/Д

Захиалга өгсөн газар, байгуул

лагын нэр

Нэг

жийн нэр

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

мэргэжил

мэргэшил

Турш

лага

Ур чадвар

Тусгай чадвар

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Аймгийн МХГ

Эрүүл мэнд, боловсрол,ХАА, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

ТЗ-6

1

Дээд

Эрүүл ахуйч их эмч, нийгмийн эрүүл мэнд

Мэргэш

сэн байх

Мэргэжлээрээ 3-ас доошүгй  жил төрийн байгууллагад ажилласан байх

Зохион байгуулах болон багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч,Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

2

Аймгийн МХГ

Хилийн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналт

ТЗ-6

1

Дээд

Хүнсний технологич инженер,Химич, хими технологич,химийн инженер,цөмийн физикч

Мэргэш

сэн байх

Мэргэжлээрээ 3-ас доошүгй  жил төрийн байгууллагад ажилласан байх

Зохион байгуулах болон багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч,Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

3

Аймгийн МХГ

Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн няналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Авто замын хяналт

ТЗ-6

1

Дээд

Авто зам, гүүрийн инженер

Мэргэшлийн чиглэлээр зэргийг дээшлүүлсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-ас доошүгй  жил төрийн байгууллагад ажилласан байх

Зохион байгуулах болон багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч,Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

4

Аймгийн МХГ

Хилийн хяналтын хэлтэс

Улсын байцаагч

Ургамал, хорио цээр, чанарын хяналт

ТЗ-6

1

Дээд

Ерөнхий болон ургамал хамгаалал, агрономич

Мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-ас доошүгй  жил төрийн байгууллагад ажилласан байх

Зохион байгуулах болон багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч,Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэлбэрэлтгүй сахих

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС