ДОРНОД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох …
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох …
[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар


[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 7-р цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар


[Дэлгэрэнгүй...]

Tөрийн албаны салбар зөвлөл сумдад ажиллав

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ,  ТАЗСЗөвлөл нь Баянтүмэн, Булган, Хөлөнбуйр,Цагаан-Овоо, Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Гурванзагал сумдад Төрийн албаны хууль, Засгийн газрын тогтоол, төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэр, төрийн албаны стандартыг хэрхэн мөрдөж ажиллаж байгааг хянаж арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангалаа. Төрийн албан хаагчдад “Төрийн албаны хууль, төрийн албаны стандарт,…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН  ГАЗРЫН ДАРГЫН  АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА          Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурам”-ын 4 дүгээр бүлгийн 17 дахь заалтыг үндэслэн Дорнод аймгийн Засаг даргын  эрхлэх хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсрол, соёлын газрын даргын албантушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1, Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурмын 1.6 -д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. Ерөнхийшаардлага Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Боловсрол Дээд боловсролтой Мэргэжил Боловсрол судлалын магистр Мэргэшил Боловсрол, соёлын менежментийн арга зүйг эзэмшсэн байх Туршлага Боловсролын  байгууллагад 8 ба…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНДУН, МАТАД, ХАЛХГОЛ СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНДУН, МАТАД, ХАЛХГОЛ СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР Төрийналбанызөвлөлийн 2013 оны 60 дугаартогтоолоорбатлагдсан “Төрийнүйлчилгээнийалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныг  сонгоншалгаруулахжурам”-ындагуу  Баяндун, Матад, Халхголсумын  Соёлынтөвийнэрхлэгчийн  албантушаалдтомилогдохажилтны  сонгоншалгаруулалтзарлажбайна.Тавигдахшаардлага: Соёлурлагийнмэргэжлээрбакалаврбуюутүүнээсдээшболовсролтой, төрийнбайгууллагад  3-аас доошгүйжилажилласан, хамтолныгудирданзохионбайгуулах,багааражиллах  чадвартай, харилцааныөндөрсоёлтой, компьютерийнөргөнхэрэглээнийпрограммуудыгбүрэнэзэмшсэн, төрийналбанхаагчийнёсзүйнхэмхэмжээгсахинажиллахчадвартайбайх. Бүрдүүлэхматериал: 1. Төрийналбанхаагчийн  анкет 2.Боловсролын дипломынхуулбар /…
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 3123