ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох …
[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар


[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 7-р цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар


[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН  ГАЗРЫН ДАРГЫН  АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА          Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурам”-ын 4 дүгээр бүлгийн 17 дахь заалтыг үндэслэн Дорнод аймгийн Засаг даргын  эрхлэх хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсрол, соёлын газрын даргын албантушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1, Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурмын 1.6 -д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. Ерөнхийшаардлага Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Боловсрол Дээд боловсролтой Мэргэжил Боловсрол судлалын магистр Мэргэшил Боловсрол, соёлын менежментийн арга зүйг эзэмшсэн байх Туршлага Боловсролын  байгууллагад 8 ба…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНДУН, МАТАД, ХАЛХГОЛ СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯНДУН, МАТАД, ХАЛХГОЛ СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР Төрийналбанызөвлөлийн 2013 оны 60 дугаартогтоолоорбатлагдсан “Төрийнүйлчилгээнийалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныг  сонгоншалгаруулахжурам”-ындагуу  Баяндун, Матад, Халхголсумын  Соёлынтөвийнэрхлэгчийн  албантушаалдтомилогдохажилтны  сонгоншалгаруулалтзарлажбайна.Тавигдахшаардлага: Соёлурлагийнмэргэжлээрбакалаврбуюутүүнээсдээшболовсролтой, төрийнбайгууллагад  3-аас доошгүйжилажилласан, хамтолныгудирданзохионбайгуулах,багааражиллах  чадвартай, харилцааныөндөрсоёлтой, компьютерийнөргөнхэрэглээнийпрограммуудыгбүрэнэзэмшсэн, төрийналбанхаагчийнёсзүйнхэмхэмжээгсахинажиллахчадвартайбайх. Бүрдүүлэхматериал: 1. Төрийналбанхаагчийн  анкет 2.Боловсролын дипломынхуулбар /…
[Дэлгэрэнгүй...]

Халхгол сумын Засаг Даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Дорнод аймгийн Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын  даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1, Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах…
[Дэлгэрэнгүй...]

Зарим сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН  СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2,8 ДУГААР СУРГУУЛЬ,  ХӨЛӨНБУЙР СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА Нэг. Нийтлэг зүйл 1.Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг…
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 212