Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 1-р улирал/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан 1 БНСУ-ын Койка… Read More

Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû èë òîä áàéäëûí ìýëýýëýë

Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Тендер зарлах огноо Тендер нээх огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо Шалгарсан оролцогчын талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үндэслэл Шалгараагүй оролцогчын… Read More

Тендер шалгаруулалтын явц

Мэдээлэл 2013. 04.01 Мэдээлэл 2013. 04.29 Мэдээлэл 2013.04.08 Мэдээлэл 2013.04.15 Мэдээлэл 2013.04.22 Мэдээлэл 2013.05.05 Мэдээлэл 2013.05.13 Мэдээлэл 2013.05.20 Мэдээлэл 2013.06.03 Мэдээлэл 2013.06.10 Мэдээлэл 2013.06.17 Мэдээлэл 2013.07.01 Мэдээлэл 2013.07.08