СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА, ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр төрөл, хүчин чадал, байршил, тоо хэмжээ Хэрэгжих хугацаа  Төсөвт өртөг  2013 онд санхүүжих хөрөнгө БАЯНДУН      337,518.8       337,518.8 1 Усжуулахад 2013        25,000.0         25,000.0 2 Түргэн багт 2013        15,000.0         15,000.0 3 Хайрхан багт 2013        15,000.0         15,000.0 4 Яргай багт 2013        15,000.0         15,000.0…
[Дэлгэрэнгүй...]

Хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголтоор нийт 1404 иргэний 570,1 сая төгрөгийг олгох юм байна. Эхний ээлжинд 2013 оны 1 сарын 25-ны дотор Татварын хэлтэст материалаа бүрдүүлж өгсөн 744 иргэний 368,8 сая төгрөгийг олгоод байна. Үлдэгдэл ХАОАТ-ын буцаан олголтыг 6 сарын халамж, орон нутгийн…
[Дэлгэрэнгүй...]