Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт

/Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт/  Энд дарж татаж авна уу?  …
[Дэлгэрэнгүй...]

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл


[Дэлгэрэнгүй...]

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр


[Дэлгэрэнгүй...]

11-р ХУРЛЫН ТОГТООЛ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТЧ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


[Дэлгэрэнгүй...]

ХУРЛЫН 11-Р ТОГТООЛ Аймгийн 2015 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтын нэршлийг өөрчлөн найруулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

Үндсэн чиглэл

2015 04.15 10:13

Үндсэн чиглэл


[Дэлгэрэнгүй...]