Category Archives: Засаг даргын захирамж

А/427 “Дорнод боловсрол” өдөрлөг зохион байгуулах тухай

IMG1112_0018

А/425 Газрын тос тээвэрлэлтийн тухай

IMG1112_0016

А/416 Зорилтот жил болгох тухай

IMG1112_0015

А/412 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

IMG1112_0014

А/411 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

IMG1112_0013

А/406 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

IMG1112_0012

А/404 Газар ашиглуулах гэрээг хүчингүй болгох тухай

IMG1112_0011

А/403 Газар ашиглуулах гэрээ хүчингүй болгох тухай

IMG1112_0010

А/402 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай

IMG1112_0009

А/401 Төрийн байгууллагад газар эзэмшүүлэх тухай

IMG1112_0008