Шинэ мэдээ

Агентлагуудын мэдээ
Бүгдийг үзэх
Сумдын мэдээ
Бүгдийг үзэх
Статистик мэдээлэл
Газар нутаг 123,597 км2
Хүн ам 82,094
Сууршил 1.5 хүн/км2
Мал сүрэг 2,377,800
ААН-ийн тоо 2,197
Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар (2018) 4,560,492,500
Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар (2018) 16,247,532,800
Хөдөлмөр эрхлэлт 30,200
Хөрөнгө оруулалтын хяналт, гүйцэтгэл
report.dornod.gov.mn
онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнүүд

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр

Хөрөнгө оруулалтын төрлөөр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар

Сумдаар