ОНОВЧТОЙ БОДЛОГО , ЗОХИЦУУЛАЛТААР ХАНГАХ ЗАМААР
АЙМГИЙНХАА ХӨГЖИЛД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ МАНАЙ
ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО МӨН

 

ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь өөрийн эрхэм зорилгоо бүрэн хангахын тулд дараахи зарчмуудыг эрхэмжэн ажиллана. Үүнд:

  • Аймгийн хөгжлийн “тархи” нь байх
  • Сурч хөгжих замаар мэдлэг, чадварыг бий болгох /Суралцагч байгууллага болох/
  • Хэрэглэгчдийг баримжаалсан байгууллага болох
  • Төрийн жинхэнэ /мэргэшсэн/ түшмэдийн алба байх
  • Бүтээлч байх
  • Аливаа улс төр, хоосон амлалтаас ангид байх

Энэхүү зарчмууд нь Засасг даргын Тамгын газрын албан хаагчдаас үйл ажиллагаа явуулах, үйлчилгээ үзүүлэхдээ байнга эрхэмжлэж байх үнэт зүйл болно. Засаг даргын Тамгын газар нь ийм соёл, үнэлэмжийг бий болгоход чиглэгдсэн дотоод удирдлага, зохион байгууллатаар ханган ажиллана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *