Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэлтэнд хяналт тавиж хариу өгөх албан тушаалтан:

Даржаа Мөнгөнцэцэг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга 98998985 70584897

БАГ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ХУВААРЬ

(Хэрлэн сумын түвшинд)

Овог нэр

Албан тушаал

Хариуцсан баг

Холбогдох утас

 1 Б.Алтансүх Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 1дүгээр баг 88016113
 2 Г.Наранбаатар Сум, агентлаг дотоод хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 89333301
 3 Ө.Цэвэлмаа Архивын тасгийн архивч 98992595
 4 Д.Отгон Төрийн албаны хүний нөөцийн мэргэжилтэн 2дугаар баг 93013468
 5 Б.Мөнхболд Хөрөнгө оруулалт, үнэлгээний хороо хариуцсан мэргэжилтан 98221655
 6 Т.Баярмаа Архивын тасгийн сан, хөмрөгч 98773007
 7 Т.Энхцэцэг Бүртгэлийн мэргэжилтэн 3дугаар баг 98999078
 8 Ц.Мөнхбаатар Эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн 98113800
 9 М.Нямсүрэн Хуулиийн мэргэжилтэн 95879880
 10 Л.Бямбацэцэг Архивын тасгийн дарга 4дугаар баг 98995536
 11 Ц.Баяржаргал Хүүхэд залуучууд, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн 98991876
 12 Ч.Сүхчулуун Төсвийн байгууллага хариуцсан ня/бо 98992494
 13 Б.Дугармаа Аялал жуулчлал, дэд бүтцийн ахлах мэргэжилтэн 5дугаар баг 98994859
 14 Э.Батболд Хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88071108
 15 Д.Өнөртуяа Төсвийн байгууллага хариуцсан ня/бо 98845008
 16 Н.Түмэндэмбэрэл Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 6дугаар баг 98990586
 17 Б.Мөнгөнтуул Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 98995003
 18 Б.Гансүх Цэргийн штабын тоо бүртгэлийн офицер 93200570
 19 Ц.Амгаланзаяа Аймгийн ерөнхий нягтлан бодогч

7дугаар баг

98995108
 20 У.Цэрэнпил Хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 99017004
 21 Ж.Нэргүй Архив бичиг, хэргийн эрхлэгч 98999022
 22 Ц.Батбаяр Төсвийн ахлах мэргэжилтэн

8дугаар баг

98999104
 23 Б.Наранчимэг Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн 99808658
 24 Ш.Одонтуяа Хуулийн мэргэжилтэн

9дүгээр баг

93065101
 25 М.Арьяазул Газрын харилцаа, эрдэс баялаг, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 93013440
 26 Э.Одонтөгс Төсвийн байгууллага хариуцсан ня/бо 98767077
 27 З.Ариунтуяа Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

10дугаар баг

99585480
 28 О.Намуунзул Мэдээллийн технологич 98718190
 29 Х.Соёлмаа Хүн ам зүй, хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн 98997779

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *