АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь хууль тогтоомжоор олгогдсон үндсэн чиг үүрэг, түүнд нийцүүлэн тодорхойлсон Эрхэм зорилгоо хангахад чиглэгдэн дараахь стратегийн зорилтуудыг дэвшүүлж байна.Үүнд:

Стратегийн зорилт 1

Аймгийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн оновтой бодлого, зохицуулалтаар хангах

Стратегийн зорилт 2

Аймгийн нийгмийн салбарын хөгжлийг ахиулахад чиглэсэн оновтой бодлого, зохицуулалтаар хангах

Стратегийн зорилт 3

Захиргааны удирдлага, иргэдэд үзүүлж буй захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх

Стратегийн зорилт 4

Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын стратегийн зорилтыг тодорхойлохдоо Засаг даргын Тамгын газрын өнөөгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай уяалдуулсан болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *